GNU Lesser General Public License verze 3 (GNU LGPL v3) – slovensky


This is an unofficial translation of the GNU Lesser General Public License into Slovak. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL - only the original English text of the GNU Lesser GPL does that. However, we hope that this translation will help Slovak speakers understand the GNU Lesser GPL better.

Toto je neoficiálny slovenský preklad GNU Lesser General Public License. Tento preklad nebol uverejnený nadáciou Free Software Foundation a tak právne neupravuje distribučné podmienky softvéru, ktorý je licencovaný pod GNU GPL. Právne záväzný je len anglický originál GNU Lesser GPL. Dúfame však, že preklad pomôže slovákom lepšie porozumieť GNU Lesser GPL.


3. verzia, 29. jún 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.

Každému je dovolené kopírovať a distribuovať doslovné kópie tohto licenčného dokumentu, ale jeho upravovanie je zakázané. Táto verzia licencie GNU Lesser General Public License zahŕňa ustanovenia a podmienky verzie 3 licencie GNU General Public License, rozšírené o dodatočné povolenia uvedené nižšie.

0. Dodatočné definície.

Použitie termínu „táto licencia“ sa v tomto texte vzťahuje na verziu 3 licencie GNU Lesser General Public License a použitie termínu „GNU GPL“ sa vzťahuje na verziu 3 licencie GNU General Public License.

Termínom „knižnica“ sa myslí chránené dielo, na ktoré sa vzťahuje táto licenica, okrem aplikácie alebo kombinovaného diela podľa definície nižšie.

Termínom „aplikácia“ sa rozumie akékoľvek dielo, ktoré využíva rozhranie, poskytované knižnicou, ale ktoré nie je inak založené na knižnici. Definovanie podtriedy na základe triedy, definovanej knižnicou, je považované za spôsob využitia rozhrania poskytnutého knižnicou.

„Kombinovaným dielom“ sa rozumie dielo vytvorené kombinovaním alebo prepájaním aplikácie s knižnicou. Konkrétna verzia knižnice, s ktorou bolo kombinované dielo vytvorené, sa taktiež nazýva „naviazaná verzia".

„Minimálnym zodpovedajúcim zdrojom“ pre kombinované dielo sa rozumie zodpovedajúci zdroj pre kombinované dielo, okrem akéhokoľvek zdrojového kódu pre časti kombinovaného diela, ktoré sa po odčlenení považujú za založené na aplikácii a nie na naviazanej verzii.

„Zodpovedajúcim kódom aplikácie“ pre kombinované dielo sa rozumie strojový kód a/alebo zdrojový kód pre aplikáciu, vrátane dát a pomocných programov potrebných na reprodukciu kombinovaného diela z aplikácie, avšak s výnimkou systémových knižníc kombinovaného diela.

1. Výnimka z odseku 3 licencie GNU GPL.

Môžete postúpiť chránené dielo v súlade s odsekmi 3 a 4 tejto licencie bez toho, aby ste boli viazaní odsekom 3 licencie GNU GPL.

2. Postúpenie upravených verzií.

Ak upravíte kópiu knižnice a ak vo vašich úpravách odkazuje určitá služba na funkciu alebo na údaje, ktoré majú byť dodané aplikáciou, ktorá danú službu využíva (okrem argumentov, ktoré su odoslané, keď je služba vyvolaná), môžete postúpiť kópiu takejto upravenej verzie:

 • a) na základe tejto licencie, za predpokladu, že ste v dobrej viere vyvinuli úsilie na zabezpečenie, že v prípade, že aplikácia neposkytuje funkciu alebo údaje, služba aj naďalej beží a vykonáva akúkoľvek časť svojho účelu, ktorá zostala aj naďalej zmysluplná, alebo
 • b) na základe licencie GNU GPL, bez žiadnych dodatočných povolení tejto licencie, ktoré sú aplikovateľné na danú kópiu.

3. Strojový kód zahrňujúci materiál z hlavičkových súborov knižníc.

Strojový kód vo forme aplikácie môže zahŕňať materiál z hlavičkového súboru, ktorý predstavuje časť knižnice. Môžete takýto strojový kód postúpiť podľa vlastných podmienok, za predpokladu, že ak zahrnutý materiál nie je obmedzený na numerické parametre, návrhy dátových štruktúr a accessory alebo malé makrá, vložené (inline) funkcie a šablóny (dlhé desať riadkov alebo menej), vykonáte obidva nasledujúce body:

 • a) Ku každej kópii strojového kódu dajte zreteľnú zmienku o tom, že v nej bola použitá knižnica a že knižnica a jej použitie sú chránené touto licenciou.
 • b) Ku strojovému kódu pripojte kópiu licencie GNU GPL a tohto licenčného dokumentu.

4. Kombinované diela.

Môžete postúpiť kombinované dielo podľa vlastných podmienok, ktoré súhrnne neobmedzujú upravovanie častí knižnice, ktorá je zahrnutá v kombinovanom diele, ani reverzné inžinierstvo na ladenie týchto úprav, ak zároveň vykonáte každý z nasledujúcich bodov:

 • a) Ku každej kópii kombinovaného diela dajte zreteľnú zmienku o tom, že v nej bola použitá knižnica a že knižnica a jej použitie sú chránené touto licenciou.
 • b) Ku kombinovanému dielu pripojte kópiu licencie GNU GPL a tohto licenčného dokumentu.
 • c) Pri kombinovanom diele, ktoré zobrazuje zmienky o autorských právach, keď je dielo spustené, zahrňte medzi tieto zmienky aj zmienku o autorských právach pre knižnicu a rovnako tiež odkaz, ktorý užívateľa nasmeruje ku kópiám licencie GNU GPL a tohto licenčného dokumentu.
 • d) Vykonajte jeden z nasledujúcich bodov:
  • 0) Postúpte minimálny zodpovedajúci zdroj podľa podmienok tejto licencie a zodpovedajúci kód aplikácie za podmienok, ktoré dovoľujú a vo forme, ktorá je vhodná na to, aby užívateľ mohol znovu skombinovať alebo znovu spojiť aplikáciu s upravenou verziou naviazanej verzie, s cieľom vytvorenia upraveného kombinovaného diela, spôsobom stanoveným v odseku 6 licencie GNU GPL, ktorý upravuje postúpenie zodpovedajúceho zdroja.
  • 1) Použite vhodný mechanizmus zdieľaných knižníc na prepojenie s knižnicou. Za vhodný mechanizmus sa považuje taký mechanizmus, ktorý (a) používa počas behu kópiu knižnice, ktorá je už prítomná v počítačovom systéme užívateľa, a ktorá (b) bude správne fungovať s upravenou verziou knižnice, ktorá má kompatibilné rozhranie s naviazanou verziou.
 • e) Poskytnite inštalačné informácie, ale iba v prípade, ak by ste inak mali poskytnúť takéto informácie podľa odseku 6 licencie GNU GPL a iba v rozsahu, ktorý je potrebný na inštaláciu a spustenie upravenej verzie kombinovaného diela, vytvoreného opätovným skombinovaním alebo opätovným spojením aplikácie s upravenou verziou naviazanej verzie. (Ak využijete možnosť 4d0, inštalačné informácie musia byť priložené k minimálnemu zodpovedajúcemu zdroju a zodpovedajúcemu kódu aplikácie. Ak využijete možnosť 4d1, inštalačné informácie musia byť poskytnuté spôsobom stanoveným v odseku 6 licencie GNU GPL, ktorý upravuje postúpenie zodpovedajúceho zdroja.)

5. Kombinované knižnice.

Služby knižnice, ktoré sú dielom založeným na knižnici, môžete umiestniť spoločne v jednej knižnici s ostatnými službami knižnice, ktoré nie sú aplikáciami a nie sú ani pokryté touto licenciou a postúpiť takúto kombinovanú knižnicu podľa vlastných podmienok, ak vykonáte obidva nasledujúce body:

 • a) Ku kombinovanej knižnici pripojte kópiu rovnakého diela, založeného na knižnici, nekombinovaného so žiadnymi inými službami knižnice, postúpenými podľa podmienok tejto licencie.
 • b) Ku kombinovanej knižnici dajte zreteľnú zmienku o tom, že jej časť je dielom založeným na knižnici, s vysvetlením, kde je možné nájsť priloženú nekombinovanú formu rovnakého diela.

6. Upravené verzie licencie GNU Lesser General Public License.

Free Software Foundation môže z času na čas vydať upravené a/alebo nové verzie licencie GNU Lesser General Public License. Nové verzie budú svojou myšlienkou podobné súčasnej verzii, ale v niektorých detailoch sa kvôli riešeniu nových problémov či záujmov môžu líšiť.

Každej verzii je pridelené unikátne číslo verzie. Ak knižnica, ktorú ste dostali, stanovuje, že sa na ňu vzťahuje určité číslo verzie licencie GNU Lesser General Public License „alebo ktorákoľvek neskôr vydaná verzia“, máte možnosť riadiť sa ustanoveniami a podmienkami tejto alebo ktorejkoľvek neskoršej verzie, ktorú Free Software Foundation vydala. Ak knižnica, ktorú ste dostali, nestanovuje číslo verzie licencie GNU Lesser General Public License, máte možnosť vybrať si ktorúkoľvek verziu licencie GNU Lesser General Public License, akú Free Software Foundation vydala.

Ak knižnica, ktorú ste dostali, stanovuje, že o tom, či sa budú uplatňovať budúce verzie licencie GNU Lesser General Public License, rozhodne zástupca, verejné vyhlásenie daného zástupcu o akceptácii ktorejkoľvek verzie môžete považovať za trvalé povolenie na použitie danej knižnice.


Právně závazný anglický originál této licence naleznete na stránkách nadace FSF: GNU Lesser General Public License (version 3).
Autor slovenského překladu této licence: neznámý.

Tento překlad můžete dále šířit za podmínek Creative Commons BY ND.
Našli jste v překladu pravopisnou, stylistickou či věcnou chybu? Dejte nám prosím vědět, ať ji můžeme opravit.