GNU Free Documentation License verze 1.3 (GNU FDL v1.3)


This is an unofficial translation of the GNU Free Documentation License into Czech. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU FDL - only the original English text of the GNU FDL does that. However, we hope that this translation will help Czech speakers understand the GNU FDL better.

Tento text je neoficiálním českým překladem GNU Free Documentation License. Nebyl vydán nadací Free Software Foundation a tak právně neupravuje distribuční podmínky softwaru, který je licencován pod GNU FDL. Právně závazný je pouze anglický originál GNU FDL. Doufáme ale, že překlad pomůže českým čtenářům lépe porozumět GNU FDL.


Verze 1.3, 3. listopad 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.

Každému je dovoleno kopírovat a šířit doslovné kopie tohoto licenčního dokumentu, není však povolená změna znění tohoto dokumentu.

0. PREAMBULE

Cílem této licence je zajistit, aby byl návod na použití, učebnice nebo jiný funkční a užitečný dokument „volný“ ve smyslu svobody: na zabezpečení účinné svobody kopírovat a redistribuovat daný dokument, se změnami nebo bez nich, a to buď za účelem komerčního nebo nekomerčního využití. Tato licence zároveň umožňuje autorům a vydavatelům získat uznání za svoji práci, přičemž je zbavuje zodpovědnosti za úpravy vykonané jinými osobami.

Tato licence je určitým druhem licence „copyleft“, což znamená, že díla, odvozená od původního dokumentu, musí být svobodná ve stejném duchu. Doplňuje licenci GNU General Public License, která je copyleft licencí vytvořenou za účelem svobodného šíření softwaru.

Tuto licenci jsme navrhli s úmyslem využití pro manuály pro svobodně šiřitelný software, protože svobodně šiřitelný software si vyžaduje svobodně šiřitelnou dokumentaci: svobodně šiřitelný program by měl obsahovat takové manuály, které poskytují stejné svobody jako daný software. Tato licence ale není obmezená jen na softwarové manuály, může být použita na jakékoli textové dílo, bez ohledu na jeho obsah nebo na to, jestli je nebo není vydané jako tlačená kniha. Tuto licenci doporučujeme především pro ta díla, která jsou určená na instruktážní nebo referenční účely.

1. PLATNOST A DEFINICE

Tuto licenci je možné uplatnit v případě jakéhokoli manuálu nebo jiného díla na jakémkoli médiu, které obsahuje zmínku, kterou na ni umístnil vlastník autorských práv, o tom, že dané dílo může být šířené na základě této licence. Tato zmínka dává royalty-free licenci (bezúplatná licence), s celosvětovou, časově neomezenou platností, na využití daného díla na základě podmínek stanovených v této licenci. Termín „dokument“, uvedený níže, se vztahuje na každý takový manuál nebo dílo. Nabyvatelem licence může být kdokoli z veřejnosti, dále též označovaný jako „vy“. Podmínky této licence akceptujete, jestliže kopírujete, upravujete nebo šíříte dílo způsobem vyžadujícím povolení podle autorského zákona.

„Upravená verze“ dokumentu je každé dílo obsahující dokument nebo jeho část, které je doslovně nebo s úpravami zkopírované a/nebo jeho překlad do jiného jazyka.

„Sekundárním oddílem“ se nazývá příloha nebo úvodní část dokumentu, která se zaobírá výlučně vztahem mezi vydavateli nebo autory dokumentu k jeho ústřednímu tématu (nebo s ním souvisícími tématy) a neobsahující nic, co by se týkalo přímo daného ústředního tématu dokumentu. (Například jestliže je část dokumentu učebnicí matematiky, „sekundární oddíl“ nesmí vysvětlovat nic z matematiky.) Daný vztah může být záležitostí historického propojení s daným tématem nebo věcmi s ním souvisícími, nebo též právního, komerčního, filozofického, etického nebo politického postoje k nim.

„Invariantními oddíly“ nazýváme určité sekundární oddíly, jejichž názvy jsou uvedené jako názvy invariantních oddílů, ve zmínce, ve které se píše, že dokument je vydaný na základě této licence. Jestliže oddíl nevyhovuje výše uvedené definici sekundárního oddílu, potom není dovoleno, aby byl označený jako invariantní. Dokument může obsahovat nula invariantních oddílů. Jestliže dokument neoznačuje žádný invariantní oddíl, potom žádný neobsahuje.

Pod pojmem „text obalu“ se rozumí krátké části textu, zapsané jako „test na předním obalu“ nebo jako „text na zadním obalu“, ve zmínce, ve které se píše, že dokument je vydaný na základě této licence. Text na předním obalu může obsahovat maximálně 5 slov a text na zadním obalu může obsahovat maximálně 25 slov.

Pod pojmem „transparentní“ kopie dokumentu se rozumí kopie, kterou může přečíst stroj a která je vyjádřena ve formátu, jehož specifikace je dostupná široké veřejnosti, vhodná na jednoduché revidování dokumentu ve všeobecně použitelných textových editorech nebo (v případě obrázků pozůstávajících z pixelů), v některých všeobecně použitelných kreslících programech nebo (v případě kreseb) v některých široce dostupných kreslících editorech, a která je vhodná na vkládání do formátovačů textu nebo na automatickou konverzi do různých formátů vhodných na vkládání do formátovačů textu. Kopie vytvořená v jinak transparentním formátu souboru, jehož značkování nebo absence značkování, byly upravené tak, aby zmařily další úpravy čitateli nebo od nich odradili, není transparentní. Formát obrázku není považovaný za transparentní, jestliže je použitý pro významné množství textu. Kopie, která není „transparentní“, se nazývá „netransparentní“.

Příklady vhodných formátů na transparentní kopie jsou čistý ASCII bez značkování, vstupní formát Textinfo, vstupní formát LaTeX, SGML nebo XML, využívající veřejně dostupné DTD (definice typu dokumentu), jednoduchý HTML vyhovující standardům, PostScript nebo PDF vytvořený tak, aby byl vhodný na úpravu lidmi. Příklady transparentních obrázkových formátů jsou PNG, XCF a JPG. Netransparentní formáty jsou chráněné formáty, které můžou být čtené nebo editované jenom chráněnými textovými procesory, SGML nebo XML, pro jejichž zpracování není všeobecně dostupné DTD a/nebo nástroje na zpracování, a strojově vygenerované HTML, PostScript nebo PDF, vytvořené některými textovými procesory jen za účelem vygenerování výstupu.

Pod pojmem „titulní strana“ se ve tlačené knize rozumí samotní titulní strana, plus takové další strany, které jsou potřebné na to, aby v čitelné podobě uchovávaly materiál, který tato licence vyžaduje, aby se objevil na titulní straně. Pro díla ve formátech, které nemají titulní stranu jako takovou, se pojmem „titulní strana“ rozumí text, umístěný v blízkosti nejvýraznějšího výskytu názvu díla, nacházejícího se před začátkem textu.

„Vydavatelem“ se rozumí jakákoli osoba nebo entita, která kopie dokumentu distribuuje veřejnosti.

Oddílem „nazývaným XYZ“ se rozumí pojmenovaná podčást dokumentu, jejíž název je právě XYZ nebo obsahuje XYZ v závorkách za textem, který je překladem XYZ do jiného jazyka. (V tomto texte XYZ znamená název konkrétního oddílu, zmíněného níže jako například „Poděkování“, „Věnování“, „Osvědčení“, nebo „Historie“.) Pojmem „zachování názvu“ takového oddílu když upravujete dokument, znamená, že podle této definice oddíl zůstane „nazývaný XYZ“.

Vedle upozornění, které uvádí, že se tato licence uplatňuje na daný dokument, může dokument obsahovat vyhlášení o neposkytnutí záruky. Tato vyhlášení o neposkytnutí záruky se považují za zahrnuté v této licenci odkazem, ale jenom co se týká zřeknutí se záruk: jakýkoli jiný důsledek, který tyto vyhlášení o neposkytnutí záruky můžou mít, je neplatný a nemá žádný účinek na znění této licence.

2. DOSLOVNÉ KOPÍROVÁNÍ

Můžete kopírovat nebo šířit dokument na jakémkoli médiu, komerčně nebo nekomerčně, za předpokladu, že tato licence, zmínky o autorských právech a upozornění o licenci, které říká, že tato licence se vztahuje na daný dokument, jsou reprodukované ve všech kopiích a že Vy jste nepřidali žádné další podmínky k podmínkám této licence. Nemůžete použít žádné další technické prostředky na zamezení nebo regulování čtení nebo dalšího kopírování kopií, které jste vytvořili nebo šířili. Avšak můžete přijímat kompenzaci výměnou za kopie. Jestliže distribuujete velké množství kopií, musíte se zároveň řídit podmínkami uvedenými v oddílu 3.

Můžete taktéž půjčit kopie, za stejných podmínek uvedených výše a můžete taktéž kopie veřejně vystavovat.

3. KOPÍROVÁNÍ VE VĚTŠÍM MNOŽSTVÍ

Jestliže vydáváte tištěné kopie (nebo kopie na médiu, které má obvykle potištěný obal) dokumentu, v množství větším než 100 kusů a upozornění o licenci dokumentu vyžaduje texty na obalu, musíte kopie dodat v obalech, které obsahují, zřetelně a čitelně, všechny následující texty na obalu: „Texty předního obalu“ jsou umístěny na předním obalu a „texty zadního obalu“ jsou umístěny na zadním obalu. Oba obaly Vás musí zároveň zřetelně a čitelně označit jako vydavatele těchto kopií. Přední obal musí obsahovat plný název, přičemž všechna slova v názvu musí být stejně výrazná a viditelná. Na obaly můžete přidat a doplnit jiný materiál. Kopírování se změnami týkajícími se výlučně obalů může být v ostatních souvislostech považované za doslovné kopírování za předpokladu, že se změny netýkají názvu dokumentu a splňují tyto podmínky.

Jestliže jsou texty určené na jakýkoli z obalů příliš rozsáhlé z hlediska čitelnosti, měli by jste první část textů uvést na daný obal (v přiměřeném rozsahu) a pokračovat se zbytkem na vedlejších stranách.

Jestliže vydáte nebo distribuujete netransparentní kopie dokumentu v počtu víc než 100 kusů, musíte buď zahrnout strojem čitelně transparentní kopii ke každé netransparentní kopii, nebo uvést na každé netransparentní kopii (nebo s každou takovou kopií) umístnění v počítačové síti, kde může mít široká veřejnost využívající síť přístup k stáhnutí kompletní transparentní kopie dokumentu pomocí síťových protokolů založených na veřejných standardech a to bez jakéhokoli přidaného materiálu. Jestliže využijete druhou možnost, musíte na začátku distribuování značného množství netransparentních kopií prozíravě zabezpečit, aby zůstala daná transparentní kopie dostupná na uvedené adrese minimálně jeden rok od data poslední distribuce netransparentní kopie (přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatelů či maloobchodníků) dané verze veřejnosti.

Předtím než začnete šířit jakékoli větší množství kopií, se odporučuje, ale není nevyhnutné, aby jste kontaktovali autory dokumentu v dostatečném předstihu, čímž jim dáte možnost poskytnout Vám upravenou verzi dokumentu.

4. ÚPRAVY

Můžete kopírovat a distribuovat upravenou verzi dokumentu na základě výše uvedených oddílů 2 a 3, za předpokladu, že upravenou verzi vydáte na základě právě této licence, přičemž upravená verze bude plnit úlohu dokumentu, z čehož vyplývá právo na licencování, distribuci a úpravy upravené verze kýmkoli, kdo vlastní její kopii. Navíc jste povinní vykonat v upravené verzi následující opatření:

 • A. Na titulní straně (a na obalu, jestli je použitý) použít název, který je odlišný od názvu původního dokumentu a od těch názvů, které byly použité u předcházejících verzí (které, jestliže existovaly, měly by být uvedeny v dokumentu v oddílu „Historie“). Můžete použít stejný název jako byl použitý u předcházející verze, v případě, dá-li Vám vydavatel předcházející verze na toto povolení.
 • B. Na titulní straně uvést jako autory jednu, případně více osob nebo entit, zodpovědných za autorství změn v upravené verzi, společně s nejméně pěti hlavními autory dokumentu (všemi autory, jestliže je jich méně než pět), pokud Vás od tohoto požadavku neosvobodí.
 • C. Na titulní straně uvést jako vydavatele jméno vydavatele upravené verze.
 • D. Zachovat všechny zmínky o autorských právech dokumentu.
 • E. Přidat přiměřenou zmínku o autorských právech vztahujících se na Vaše úpravy k ostatním zmínkám o autorských právech.
 • F. Hned za zmínky o autorských právech zahrnout zmínku o licenci, která uděluje veřejné povolení používat upravenou verzi na základě podmínek této licence, v takové formě, jak se uvádí v níže uvedeném dodatku k této licenci.
 • G. V této zmínce o licenci zachovat úplný seznam invariantních oddílů a vyžadovaných textů obalu uvedených ve zmínce o licenci pro daný dokument.
 • H. Připojit nezměněnou kopii této licence.
 • I. Zachovat část s názvem „Historie“, zachovat její název a připojit k němu položku obsahující minimálně název, rok, nové autory a vydavatele upravené verze v souladu s textem uvedeným na titulní straně. Jestliže v dokumentu není oddíl s názvem „Historie“, vytvořit takový oddíl a uvést název, rok, autory a vydavatele dokumentu v souladu s textem uvedeným na titulní straně, potom přidat popis modifikované verze tak, jak je uvedené v předcházející větě.
 • J. Zachovat adresu v síti, jestliže je uvedená, umožňující veřejný přístup k transparentní kopii dokumentu a rovněž síťové adresy předcházejících verzí, které jsou uvedené v dokumentu a na kterých je daný dokument založený. Ty můžou být uvedené v oddílu „Historie“. Můžete vynechat síťovou adresu díla, které bylo vydané nejméně čtyři roky před samotným dokumentem, nebo jestliže původní vydavatel verze, na kterou dokument odkazuje, s tím souhlasí.
 • K. V jakýchkoli oddílech s názvem „Poděkováni“ nebo „Věnování“, zachovat název těchto oddílů a podstatu a tón každého poděkování a/nebo věnování přispěvatelům.
 • L. Zachovat všechny invariantní oddíly dokumentu, s nezměněným textem a názvy. Čísla oddílů nebo jejich ekvivalenty nejsou považované za součást názvů oddílů.
 • M. Vymazat všechny oddíly označené jako „Osvědčení“ . Takový oddíl nemůže být zahrnutý v upravené verzi.
 • N. Neměnit název žádného z existujících oddílů na „Osvědčení“ nebo tak, aby byly v konfliktu s názvem jakéhokoli invariantního oddílu.
 • O. Zachovat jakékoli vyhlášení o neposkytnutí záruky.

Jestliže upravená verze obsahuje nové úvodní oddíly nebo přílohy, které můžou být považované za sekundární oddíly a které neobsahují žádný materiál zkopírovaný z dokumentu, můžete podle vlastního uvážení označit některé nebo všechny takové oddíly jako invariantní. V takovém případě přidejte jejich názvy do seznamu invariantních oddílů v zmínce o licenci v modifikované verzi. Tyto názvy se musí lišit od názvů ostatních oddílů.

Můžete přidat oddíl s názvem „Osvědčení“, jestliže ten obsahuje výlučně osvědčení dané upravené verze různými stranami – například vyhlášení o recenzi nebo to, že text byl schválený organizací jako směrodajná definice standardu.

K seznamu textů obalu v upravené verzi můžete přidat pasáž pozůstávající z maximálně pěti slov jako text předního obalu a pasáž z maximálně dvaceti pěti slov jako text zadního obalu. Jakákoli entita může uskutečnit přidání (nebo zabezpečit přidání) pouze jedné pasáže jako text předního obalu a jedné pasáže jako text zadního obalu. Jestliže dokument už obsahuje text obalu na tomtéž obalu, který byl předtím přidaný Vámi nebo kterého přidání bylo uskutečněné stejnou entitou, v jejíž jméně konáte, nemůžete přidat další text, ale můžete nahradit původní text obalu po výslovním souhlasu předcházejícího vydavatele, který původní text přidal.

Autor (autoři) a vydavatel(é) dokumentu na základě této licence nedávají povolení použít jejich jména na účely propagace, tvrzení nebo implikování, že jakákoli upravená verze dostala jejich osvědčení.

5. KOMBINOVÁNÍ DOKUMENTŮ

Dokument můžete kombinovat s jiným dokumentem, vydaným pod touto licencí, na základě podmínek definovaných ve výše uvedeném oddílu 4 pro všechny upravené verze, za předpokladu, že ve zkombinovaném dokumentu uvedete všechny invariantní oddíly všech původních dokumentů, v nezměněné podobě a že je všechny vyjmenujete jako invariantní oddíly ve zmínce o licenci kombinovaného díla a za předpokladu, že zachováte všechny vyhlášení o neposkytnutí záruky.

Kombinované dílo má obsahovat pouze jednu kopii této licence a vícenásobné shodné invariantní oddíly můžou být nahrazené jednou kopií. V případě existence vícerých invariantních oddílů se stejným názvem ale různým obsahem, vytvořte jedinečný název pro každou sekci tím, že na její konec v závorkách přidáte jméno původního autora nebo vydavatele oddílu, jestliže je známý, nebo jestliže známý není, přidáte jedinečné číslo. Vykonejte stejnou úpravu názvů oddílů v seznamu invariantních oddílů ve zmínce o licenci kombinovaného díla.

V kombinovaném díle musíte zkombinovat všechny oddíly s názvem „Historie“ v různých původních dokumentech tak, že vytvoříte jeden oddíl s názvem „Historie“; podobným způsobem zkombinujte všechny oddíly s názvem „Poděkování“ a všechny oddíly s názvem „Věnování“. Všechny oddíly s názvem „Osvědčení“ musí být vymazané.

6. SOUBOR DOKUMENTŮ

Můžete vytvořit soubor, pozůstávající z dokumentu a jiných dokumentů, které byly vydané podle této licence a nahradit jednotlivé kopie této licence v různých dokumentech souboru jednou kopií této licence, která bude zahrnutá v souboru, za předpokladu, že budou pro jednotlivé dokumenty dodržena všechna ostatní pravidla pro doslovné kopírování stanovené v této licenci.

Z takového souboru můžete vyjmout jeden dokument a individuálně ho distribuovat podle této licence za předpokladu, že do vyjmutého dokumentu vložíte kopii této licence a že splníte všechny ostatní podmínky této licence týkající se doslovného kopírování daného dokumentu.

7. SLOUČENÍ S NEZÁVISLÝMI DÍLY

Spojení dokumentu nebo jeho odvozenin s ostatními samostatnými a nezávislými dokumenty nebo díly do jednoho, nebo na jednotku datového nosiče nebo distribučního média, se nazývá „sloučením“, jestliže se autorská práva vyplývající z daného spojeného dokumentu nepoužijí na omezení práv použivatelů spojeného dokumentu nad rámec toho, co dovolují jednotlivá díla. Když je dokument součástí sloučeného dokumentu, tato licence neplatí pro ta ostatní díla v sloučeném dokumentu, která nejsou odvozenými díly daného dokumentu.

Jestliže se požadavek z oddílu 3, týkající se textu obalu, týká těchto kopií dokumentu, tak v případě, že dokument představuje víc než polovinu celého sloučeného dokumentu, může být text obalu daného dokumentu umístěný na obaly, které drží dokument pohromadě, nebo na elektronický ekvivalent obalů, jestliže jde o dokument v elektronické formě. V ostatních případech se musí texty objevit na tlačeném obalu, který celý sloučený dokument drží pohromadě.

8. PŘEKLAD

Překlad je považovaný za druh úpravy, takže můžete distribuovat překlady daného dokumentu na základě podmínek uvedených v oddílu 4. Nahrazení invariantních oddílů jejich překlady si vyžaduje speciální povolení od vlastníků jejich autorských práv, ale k originálním verzím těchto invariantních oddílů můžete přidat některé nebo všechny překlady těchto oddílů. Můžete v dokumentu uvést překlad této licence, všech zmínek o licencích a všechna vyhlášení o neposkytnutí záruky, za předpokladu, že zároveň uvedete originální anglickou verzi této licence a originální verze těchto zmínek a vyhlášení. V případě rozdílů ve významu mezi překladem a originální verzí této licence, nebo zmínky, či vyhlášení, je závazná originální verze.

Jestliže má dokument název „Poděkování“, „Věnování“ nebo „Historie“, požadavek (z oddílu 4) na zachování názvu (oddíl 1) si bude zpravidla vyžadovat změnu aktuálního názvu.

9. UKONČENÍ PLATNOSTI

Nesmíte kopírovat, upravovat, udělovat sublicenci nebo distribuovat dokument jiným způsobem než výslovně podle této licence. Jakýkoli jiný pokus kopírovat, upravovat, udělovat sublicenci nebo distribuovat dokument je neplatný a automaticky Vás zbaví práv vyplývajících z této licence.

Avšak v případě, že přestanete porušovat tuto licenci, potom je Vaše licence od daného držitele autorských práv obnovená (a) dočasně, (po dobu) pokud Vám držitel autorských práv explicitně a s konečnou platností neukončí platnost Vaší licence a (b) permanentně, jestli Vám držitel autorských práv neoznámí porušení přirozenými prostředky před uplynutím 60 dní od skončení porušování licence.

Vaše licence je od daného držitele vlastnických práv obnovená permanentně i v případě, že Vás vlastník autorských práv upozorní na porušení přiměřenými prostředky a zároveň je toto první případ upozornění na porušení této licence (pro jakékoli dílo) od daného držitele autorských práv a jestliže odstraníte porušení před uplynutím 30 dní od přijetí upozornění.

Ukončení platnosti Vašich práv na základě tohoto oddílu neukončuje licence stran, které od Vás dostaly kopie nebo práva na základě této licence. Jestliže byla Vaše práva ukončena a nebyla permanentně obnovena, přijetí částečné nebo úplné kopie stejného materiálu Vám nedává žádná práva na jeho používání.

10. BUDOUCÍ ÚPRAVY TÉTO LICENCE

Free Software Foundation může z času na čas vydat upravené a/nebo nové verze licence GNU Free Documentation License. Nové verze budou svou myšlenkou podobné současné verzi, ale v některých detailech se kvůli řešení nových problémů či zájmů můžou lišit. Viď http://www.gnu.org/copyleft/.

Každé verzi Licence je přidělené unikátní číslo verze. Jestliže dokument uvádí, že podléhá některé konkrétní očíslované verzi této licence, případně „všem pozdějším verzím“, máte možnost řídit se buď podmínkami uvedené verze nebo jakékoli pozdější verze, která byla vydaná (ne však jako návrh) nadací Free Software Foundation. Jestliže dokument nespecifikuje číslo verze této licence, můžete si vybrat jakoukoli verzi této licence, která byla kdykoli vydaná (ne však jako návrh) nadací Free Software Foundation. Jestliže dokument stanovuje, že o tom, které budoucí verze této licence můžou být použité, rozhodne zástupce, veřejné vyhlášení daného zástupce o akceptaci kterékoli verze Vám dává trvalé oprávnění vybrat pro dokument danou verzi licence.

11. OPĚTOVNÉ UDĚLOVÁNÍ LICENCE

„Massive Multiauthor Collaboration Site“ (nebo „MMC Site“ resp. v překladu „MMC stránka“ nebo „stránka vytvářená ve spolupráci velkého množství autorů“) znamená jakýkoli World Wide Web server, který vydává díla, která můžou podléhat autorským právům a zároveň pro kohokoli poskytuje významné možnosti pro upravování těchto děl. Příkladem takového serveru je veřejné „wiki“, které může kdokoli upravovat. Massive Multiauthor Collaboration“ (nebo „MMC“ resp. v překladu „spolupráce velkého množství autorů“), která se nachází na stránce, znamená jakýkoli soubor děl vydaných na MMC stránce, která můžou podléhat autorským právům.

„CC-BY-SA“ se myslí licence „Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0“ vydaná neziskovou organizací Creative Commons Corporation se sídlem ve San Francisku v Kalifornii a taktéž budoucí „copyleft“ verze této licence vydané touto organizací.

Pojmem „začlenit“ se myslí vydání nebo opětovné vydání celého dokumentu nebo jeho části, jako součást jiného dokumentu.

MMC je „způsobilý na opětovné udělení licence“ jestli je licencovaný na základě této licence a jestli všechna díla, která byla nejdřív publikovana na základě této licence někde jinde než na tomto MMC a která byla následně v celku nebo v části začleněná před 1. listopadem 2008.

Provozovatel MMC stránky může znovu publikovat MMC obsažený na stránce podle licence „CC-BY-SA“ na stejné stránce kdykoli před 1. srpnem 2009 za předpokladu, že MMC je způsobilý na opětovné udělení licence.

DODATEK: Jak použít tuto licence pro Vaše dokumenty

Pro použití této licence v dokumentech, které jste napsali, vložte kopii licence do dokumentu a na titulní straně uveďte následující zmínky o autorských právech a licenci:

Copyright © ROK VAŠE JMÉNO.
Kopírování, distribuování a/nebo úprava tohoto dokumentu je povolené v souladu s licencí Free Documentation License, verze 1.3 nebo jakoukoli pozdější verzí zveřejněnou nadací Free Software Foundation, bez žádných invariantních oddílů, textů předního obalu a textů zadního obalu. Kopie licence je zahrnutá v oddílu s názvem „GNU Free Documentation License“.

Jestliže máte invariantní oddíly, texty předního obalu a texty zadního obalu, nahraďte znění „bez … obalu.“ za:

s těmito invariantními oddíly SEZNAM JEJICH NÁZVŮ, s těmito texty předního obalu SEZNAM a s těmito texty zadního obalu SEZNAM.

Jestliže máte invariantní oddíly bez textů obalu, nebo nějakou jinou kombinaci těchto tří možností, zkombinujte tyto dvě alternativy tak, aby vyhovovaly situaci.

Jestliže Váš dokument obsahuje nezanedbatelné ukázky programového kódu, navrhujeme vydat tyto ukázky paralelně podle Vámi zvolené licence pro svobodně šiřitelný software pro účely povolení svobodného šíření tohoto softwaru, například podle licence GNU General Public License.


Právně závazný anglický originál této licence naleznete na stránkách nadace FSF: GNU Free Documentation License (version 1.3).
Autor českého překladu této licence: neznámý, verzi 1.2 naleznete na http://knihy.root.cz/kniha/cesky-preklad-gnu-free-documentation-license-1-2/

Tento překlad můžete dále šířit za podmínek Creative Commons BY ND.
Našli jste v překladu pravopisnou, stylistickou či věcnou chybu? Dejte nám prosím vědět, ať ji můžeme opravit.