GNU Lesser General Public License verze 3 (GNU LGPL v3)


This is an unofficial translation of the GNU Lesser General Public License into Czech. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL - only the GNU Lesser General Public License does that. However, we hope that this translation will help Czech speakers understand the GNU Lesser GPL better.

Tento text je neoficiálním českým překladem GNU Lesser General Public License (Obecné veřejné licence GNU). Nebyl vydán nadací Free Software Foundation a tak právně neupravuje distribuční podmínky softwaru, který je licencován pod GNU GPL. Právně závazný je pouze GNU Lesser General Public License. Doufáme ale, že překlad pomůže českým čtenářům lépe porozumět GNU Lesser GPL.


3. verze, 29. červen 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.

Každému je dovoleno kopírovat a distribuovat doslovné kopie tohoto licenčního dokumentu, ale jeho upravování je zakázáno. Tato verze licence GNU Lesser General Public License zahrnuje ustanovení a podmínky verze 3 licence GNU General Public License, rozšířené o dodatečné povolení uvedené níže.

0. Dodatečné definice.

Použití termínu „tato licence“ se v tomto textu vztahuje na verzi 3 licence GNU Lesser General Public License a použití termínu „GNU GPL“ se vztahuje na verzi 3 licence GNU General Public License.

Termínem „knihovna“ se myslí chráněné dílo, na které se vztahuje tato licence, kromě aplikace nebo kombinovaného díla podle definice níže.

Termínem „aplikace“ se rozumí jakékoli dílo, které využívá rozhraní poskytované knihovnou, ale které není jinak založeno na knihovně. Definování podtřídy na základě třídy, definované knihovnou, je považováno za způsob využití rozhraní poskytnutého knihovnou.

„Kombinovaným dílem“ se rozumí dílo vytvořené kombinováním nebo propojováním aplikace s knihovnou. Konkrétní verze knihovny, s kterou bylo kombinované dílo vytvořeno, se taktéž nazývá „navázaná verze“.

„Minimálním zodpovídajícím zdrojem“ pro kombinované dílo se rozumí strojový kód a/nebo zdrojový kód pro aplikaci, včetně dat a pomocných programů potřebných na reprodukci kombinovaného díla z aplikace avšak s výnimkou systémových knihoven kombinovaného díla.

„Zodpovídajícím kódem aplikace“ pro kombinované dílo se rozumí strojový kód a/nebo zdrojový kód pro aplikaci, včetně dat a pomocních programů potřebných na reprodukci kombinovaného díla z aplikace, avšak s výminkou systémových knihoven kombinovaného díla.

1. Výnimka z odstavce 3 licence GNU GPL.

Můžete postoupit chráněné dílo v souladu s odstavci 3 a 4 této licence bez toho, aby jste byli vázáni odstavcem 3 licence GNU GPL.

2. Postoupení upravených verzí.

Jestliže upravíte kopii knihovny a jestliže ve vašich úpravách odkazuje určitá služba na funkci nebo na údaje, které mají být dodané aplikací, která danou službu využívá (kromě argumentů, které jsou odeslané, když je služba vyvolána), můžete postoupit kopii takovéto upravené verze:

 • a) na základě této licence, za předpokladu, že jste v dobré víře vyvinuli úsilí na zabezpečení, že v případe, že aplikace neposkytuje funkci nebo údaje, služba i nadále běží a vykonává jakoukoli část svého účelu, která zůstala i nadále smysluplná, nebo
 • b) na základě licence GNU GPL, bez žádných dodatečných povolení této licence, které jsou aplikovatelné na danou kopii.

3. Strojový kód zahrnující materiál z hlavičkových souborů knihoven.

Strojový kód ve formě aplikace může zahrnovat materiál z hlavičkového souboru, který představuje část knihovny. Můžete takový strojový kód předat podle vlastních podmínek, za předpokladu, že jestli zahrnutý materiál není omezený na numerické parametry, návrhy datových struktur a accessory nebo malé makra, vložené (inline) funkce a šablony (dlouhé deset řádků nebo méně), vykonáte oboje následující body:

 • a) Ke každé kopii strojového kódu dejte zřetelnou zmínku o tom, že v ní byla použitá knihovna a že knihovna a její použití jsou chráněné touto licencí.
 • b) Ke strojovému kódu připojte kopii licence GNU GPL a tohoto licenčního dokumentu.

4. Kombinované díla.

Můžete postoupit kombinované dílo podle vlastních podmínek, které souhrnně neomezují upravování částí knihovny, která je zahrnutá v kombinovaném díle, ani reverzní inženýrství na ladění těchto úprav, jestli zároveň vykonáte každý z následujících bodů:

 • a) Ke každé kopii kombinovaného díla dejte zřetelnou zmínku o tom, že v ní byla použitá knihovna a že knihovna a její použití jsou chráněné touto licencí.
 • b) Ke kombinovanému dílu připojte kopii licence GNU GPL a tohoto licenčního dokumentu.
 • c) Při kombinovaném díle, které zobrazuje zmínky o autorských právech, když je dílo spuštěno, zahrňte mezi tyto zmínky i zmínku o autorských právech pro knihovnu a stejně tak odkaz, který uživatele nasměruje ke kopiím licence GNU a GPL a tohoto licenčního dokumentu.
 • d) Vykonejte jeden z následujících bodů:
  • 0) Předejte minimální zodpovídající zdroj podle podmínek této licence a zodpovídající kód aplikace za podmínek, které dovolují, a ve formě, která je vhodná na to, aby uživatel mohl znovu zkombinovat nebo znovu spojit aplikaci s upravenou verzí navázané verze, s cílem vytvoření upraveného kombinovaného díla, způsobem stanoveným v odstavci 6 licence GNU GPL, který upravuje postoupení zodpovídajícího zdroje.
  • 1) Použijte vhodný mechanismus sdílených knihoven na propojení s knihovnou. Za vhodný mechanismus se považuje takový mechanismus, který (a) v průběhu používá kopii knihovny, která je už přítomná v počítačovém systému uživatele, a která (b) bude správně fungovat s upravenou verzí knihovny, která má kompatibilní rozhraní s navázanou verzí.
 • e) Poskytněte instalační informace, ale jenom v případě, jestli byste měli poskytnout takovéto informace podle odstavce 6 licence GNU GPL a jenom v rozsahu, který je potřebný na instalaci a spuštění upravené verze kombinovaného díla, vytvořeného opětovným zkombinováním nebo opětovným spojením aplikace s upravenou verzí navázané verze. (Jestli využijete možnost 4d0, instalační informace musí být přiloženy k minimálnímu zodpovídajícímu zdroji a zodpovídajícímu kódu aplikace. Jestli využijete možnost 4d1, instalační informace musí být poskytnuty způsobem stanoveným v odstavci 6 licence GNU GPL, který upravuje předání zodpovídajícímu zdroji.)

5. Kombinované knihovny.

Služby knihovny, které jsou dílem založeným na knihovně, můžete umístit společně v jedné knihovně s ostatními službami knihovny, které nejsou aplikacemi a nejsou pokryty touto licencí a postoupit tuto kombinovanou knihovnu podle vlastních podmínek, jestli vykonáte oba následující body:

 • a) Ke kombinované knihovně připojte kopii stejného díla, založeného na knihovně, nekombinovaného se žádnými jinými službami knihovny, postoupenými podle podmínek této licence.
 • b) Ke kombinované knihovně dejte zřetelnou zmínku o tom, že její část je dílem založeným na knihovně, s vysvětlením, kde je možné najít přiloženou nekombinovanou formu stejného díla.

6. Upravené verze licence GNU Lesser General Public License.

Free Software Foundation může z času na čas vydat upravené a/nebo nové verze licence GNU Lesser General Public License. Nové verze budou svou myšlenkou podobné současné verzi, ale v některých detailech se kvůli řešení nových problémů či zájmů mohou lišit.

Každé verzi je přiděleno unikátní číslo verze. Jestliže knihovna, kterou jste dostali, stanovuje, že se na ní vztahuje určité číslo verze licence GNU Lesser General Public License „nebo jakákoli později vydaná verze“, máte možnost řídit se ustanoveními a podmínkami této nebo jakékoli pozdější verze, kterou Free Software Foundation vydala. Jestliže knihovna, kterou jste dostali, nestanovuje číslo verze licence GNU Lesser General Public License, máte možnost vybrat si jakoukoli verzi licence GNU Lesser General Public License, jakou Free Software Foundation vydala.

Jestliže knihovna, kterou jste dostali, stanovuje, že o tom, jestli se budou uplatňovat budoucí verze licence GNU Lesser General Public License, rozhodne zástupce, veřejné vyhlášení daného zástupce o akceptaci jakékoli verze můžete považovat za trvalé povolení na použití dané knihovny.


Právně závazný anglický originál této licence naleznete na stránkách nadace FSF: GNU Lesser General Public License (version 3).
Autor českého překladu této licence: neznámý.

Tags:

Tento překlad můžete dále šířit za podmínek Creative Commons BY ND.
Našli jste v překladu pravopisnou, stylistickou či věcnou chybu? Dejte nám prosím vědět, ať ji můžeme opravit.