Obecná veřejná licence GNU verze 1 (GNU GPL v1)


This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Czech. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL - only the original English text of the GNU GPL v1 does that. However, we hope that this translation will help Czech speakers understand the GNU GPL better.

Tento text je neoficiálním českým překladem GNU General Public License (Obecné veřejné licence GNU). Nebyl vydán nadací Free Software Foundation a tak právně neupravuje distribuční podmínky softwaru, který je licencován pod GNU GPL. Právně závazný je pouze anglický originál GNU GPL v1. Doufáme ale, že překlad pomůže českým čtenářům lépe porozumět GNU GPL.


1. verze, únor 1989

Copyright © 1989 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Kopírování a distribuce doslovných kopií tohoto licenčního dokumentu jsou povoleny, ale jeho úpravy jsou zakázány.

Preambule

Licenční smlouvy u většiny softwarových firem se snaží o to, aby byli uživatelé vydány na milost a nemilost těchto firem. Naproti tomu, Obecná veřejná licence GNU zaručuje svobodu sdílení a úprav svobodného softwaru – pro zajištění svobodného přístupu k tomuto softwaru pro všechny jeho uživatele. Obecná veřejná licence GNU se vztahuje na většinu softwaru nadace Free Software Foundation a na jakýkoli jiný program, jehož autor jí příjme. Můžete ji rovněž použít pro své programy.

Pokud mluvíme o svobodném softwaru, myslíme tím svobodu používání, nikoliv cenu. Obecná veřejná licence je navržena tak, abyste mohli dát nebo prodat svobodný software, abyste obdrželi zdrojový kód, nebo jej měli možnost získat, abyste mohli tento software měnit nebo jeho části použít v nových programech a abyste věděli, že tyto věci smíte dělat.

Abychom mohli vaše práva chránit, musíme zabránit tomu, aby vám kdokoliv tato práva odepíral, nebo vás žádal, abyste se těchto práv vzdali. Tato omezení se promítají do jistých povinností, které musíte dodržet, pokud šíříte nebo upravujete takový software.

Například, šíříte-li kopie takového programu, ať již zdarma nebo za poplatek, musíte poskytnout příjemcům všechna práva, která máte sám. Musíte zaručit, že příjemci rovněž dostanou, anebo mohou získat zdrojový kód. A musíte je upozornit na svá práva.

Vaše práva chráníme ve dvou krocích: (1) zabezpečením autorských práv k softwaru, a (2) nabídkou této licence, která vám dává právoplatné svolení k jeho kopírování, šíření a/nebo jeho úpravě.

Kvůli ochraně každého autora i nás samotných chceme zajistit, aby každý chápal skutečnost, že pro tento svobodný software neexistuje žádná záruka. Je-li software někým jiným upraven a šířen dále, chceme, aby příjemci věděli, že to, co mají, není originál, takže jakékoliv problémy vnesené jinými se neodrazí na reputaci původních autorů.

Závěrem, každý svobodný program je neustále ohrožen softwarovými patenty. Přejeme si zamezit nebezpečí, že distributoři svobodného programu obdrží samostatná patentová osvědčení a tím učiní program vázaným. Abychom tomu zamezili, deklarujeme, že každý patent vztahující se na svobodný program musí umožňovat svobodné užití, anebo nesmí být vydán vůbec.

Přesná ustanovení a podmínky pro kopírování, šíření a úpravu jsou uvedeny níže.

USTANOVENÍ a PODMÍNKY pro KOPÍROVÁNÍ, ŠÍŘENÍ a ÚPRAVU

0. Tato Licenční smlouva se vztahuje na program či jiné dílo, které obsahuje autorem umístěnou zmínku o tom, že může být šířeno podle ustanovení této Obecné veřejné licence GNU. V dalším textu znamená “Program” každý takový program nebo dílo a “dílo založené na Programu” znamená buď program samotný anebo každé jiné dílo z něj odvozené dle autorského zákona: tím se míní dílo obsahující Program nebo jeho část, buď doslovně anebo s úpravami. Uživatel Licence je označován jako “Vy”.

1. Můžete kopírovat a šířit doslovné kopie zdrojového kódu Programu tak, jak jste jej obdržel, a na libovolném médiu, za předpokladu, že na každé kopii viditelně a náležitě zveřejníte zmínku o autorských právech a absenci záruky, že ponecháte nedotčené všechny zmínky vztahující se k této Obecné veřejné licenci a k absenci záruky a že dáte každému příjemci spolu s Programem kopii této Obecné veřejné licence. Za fyzický akt přenesení kopie můžete žádat poplatek.

2. Můžete upravovat vaši kopii, či kopie Programu, anebo kterékoliv jeho části a tak vytvořit dílo založené na Programu, a kopírovat a šířit takové úpravy, či dílo, podle podmínek odstavce 1 výše, za předpokladu, že splníte všechny tyto podmínky:

  • a) Upravené soubory musíte opatřit zřetelnou zmínkou uvádějící, že jste soubory změnily s datem každé změny.
  • b) Musíte umožnit, aby jakékoliv vámi zveřejněné či šířené dílo, které jako celek nebo zčásti obsahuje Program nebo jakoukoli jeho část, popřípadě je z Programu nebo jeho části odvozeno, mohlo být jako celek bezplatně poskytnuto každé třetí osobě v souladu s ustanoveními této Obecné veřejné licence.
  • c) Pokud upravený Program interaktivně čte povely, musíte zajistit, že při nejběžnějším způsobu jeho spuštění vytiskne nebo zobrazí hlášení zahrnující příslušnou zmínku o autorském právu a zmínku o tom, že neexistuje žádná záruka (nebo případně, že záruku poskytujete vy), a že uživatelé mohou za těchto podmínek Program šířit dále, a musí uživateli sdělit, jakým způsobem může nahlédnout do textu této Obecné veřejné licence.
  • d) Za fyzický akt přenesení kopie můžete žádat poplatek a podle vlastního uvážení můžete nabídnout za poplatek i záruční ochranu.

Pouhé spojení jiného díla, jež není na Programu založeno, s Programem (anebo jeho odvozeninou) na paměťovém nebo distribučním médiu, nespadá toto jiné dílo do působnosti těchto podmínek.

3. Můžete kopírovat a šířit Program (nebo dílo na Programu založené, viz odstavec 2) pomocí strojového kódu anebo ve spustitelné podobě podle ustanovení odstavců 1 a 2 výše, pokud splníte některou z následujících náležitostí:

  • a) Doprovodíte jej strojově čitelným zdrojovým kódem, který musí být šířen podle ustanovení odstavců 1 a 2 výše, a to na médiu běžně používaném pro výměnu softwaru.
  • b) Doprovodíte jej písemnou nabídkou s platností nejméně tři roky, podle níž poskytnete jakékoli třetí straně kompletní strojově čitelnou kopii odpovídajícího zdrojového kódu, jenž musí být šířen podle ustanovení odstavců 1 a 2 výše, na médiu běžně používaném pro výměnu softwaru a za poplatek nepřevyšující vaše výdaje vynaložené na fyzickou výrobu kopie zdroje.
  • c) Doprovodíte jej informacemi, které jste dostal ohledně nabídky na poskytnutí příslušného zdrojového kódu. (Tato alternativa je povolena jen pro nekomerční šíření a jenom tehdy, pokud jste obdržel Program za pomocí strojového kódu nebo ve spustitelné podobě spolu s takovou nabídkou, v souladu s podmínkou b) výše.)

Zdrojový kód je nejvhodnější formou díla pro jeho případné úpravy. Pro spustitelné dílo úplný zdrojový kód znamená veškerý zdrojový kód pro všechny moduly, které obsahuje, ale zvláštní výjimkou jsou standardní knihovny operačního systému, na němž spustitelné dílo běží, anebo standardní hlavičkové a definiční soubory, které přísluší operačnímu systému.

4. Nesmíte kopírovat, upravovat, poskytovat sublicence anebo šířit program jiným způsobem než výslovně uvedeným v této Obecné veřejné licenci. Jakýkoli jiný pokus o kopírování, upravování, poskytnutí sublicence anebo šíření Programu je neplatný a automaticky ukončí vaše práva daná touto Licencí. Strany, které od vás obdržely kopie anebo práva v souladu s touto Obecnou veřejnou licencí, však nemají své licence ukončeny, dokud se jim plně podřizují.

5. Úpravou anebo šířením programu (anebo každého díla založeného na Programu) vyjadřujete souhlas s touto licencí a se všemi jejími ustanoveními a podmínkami.

6. Pokaždé, když dále šíříte Program (nebo dílo založené na Programu), získává příjemce od autora licenci na kopírování, upravování a šíření Programu v souladu s těmito ustanoveními. Nesmíte klást žádné další překážky výkonu zde zaručených příjemcových práv.

7. Free Software Foundation může čas od času vydávat upravené nebo nové verze Obecné veřejné licence. Takové nové verze se budou svým duchem podobat současné verzi, mohou se však v řešení nových problémů či zájmů lišit v některých detailech.

Každé verzi je přiděleno rozlišující číslo verze. Pokud Program určí číslo verze, vztahuje se na něj daná verze nebo “všechny následující verze”, a můžete se podle uvážení řídit ustanoveními a podmínkami buďto oné konkrétní verze anebo kterékoliv následující verze, kterou vydala Free Software Foundation. Jestliže Program nespecifikuje číslo verze, můžete si vybrat libovolnou verzi, kterou kdy Free Software Foundation vydala.

8. Pokud si přejete zahrnout části Programu do jiných svobodných programů, jejichž distribuční podmínky jsou odlišné, zašlete autorovi žádost o povolení. V případě softwaru, k němuž vlastní autorská práva Free Software Foundation, napište Free Software Foundation; někdy činíme výjimky ze zde uvedených ustanovení. Rozhodnutí Free Software Foundation bude vedeno dvěma cíli – zachováním volného šíření všech odvozenin našeho svobodného softwaru a podporou sdílení a opětovného využití softwaru obecně.

Bez záruky

9. VZHLEDEM K BEZPLATNÉMU POSKYTNUTÍ LICENCE K PROGRAMU SE NA PROGRAM NEVZTAHUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA, V MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM. POKUD NENÍ PÍSEMNĚ STANOVENO JINAK, DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV POPŘÍPADĚ JINÉ STRANY POSKYTUJÍ PROGRAM “TAK, JAK JE”, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. POKUD JDE O KVALITU A VÝKONNOST PROGRAMU, JE VEŠKERÉ RIZIKO NA VÁS. POKUD BY SE U PROGRAMU PROJEVILY ZÁVADY, NÁKLADY NA POTŘEBNOU ÚDRŽBU, OPRAVU ČI NÁPRAVU PADAJÍ NA VÁŠ VRUB.

10. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, S VÝJIMKOU TOHO, KDYŽ TO VYŽADUJE PLATNÝ ZÁKON, ANEBO KDYŽ TO BYLO PÍSEMNĚ ODSOUHLASENO, VÁM NEBUDE ŽÁDNÝ Z DRŽITELŮ AUTORSKÝCH PRÁV ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA, KTERÁ SMÍ UPRAVOVAT NEBO ŠÍŘIT PROGRAM V SOULADU S PŘEDCHOZÍMI USTANOVENÍMI, ODPOVĚDNA ZA ŠKODY, VČETNĚ VŠECH OBECNÝCH, SPECIÁLNÍCH, NAHODILÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z UŽÍVÁNÍ ANEBO NESCHOPNOSTI UŽÍVAT PROGRAMU (VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, ZTRÁTY NEBO ZKRESLENÍ DAT, NEBO TRVALÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH VÁM NEBO TŘETÍM STRANÁM, NEBO SELHÁNÍ FUNKCE PROGRAMU V SOUČINNOSTI S JINÝMI PROGRAMY), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE TAKOVÝ DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV NEBO JINÁ STRANA BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

KONEC USTANOVENÍ A PODMÍNEK

Jak uplatnit tato ustanovení na vaše nové programy

Pokud vyvinete nový program a chcete, aby byl veřejnosti co nejvíce k užitku, nejlépe toho dosáhnete tím, že jej prohlásíte za svobodný software, který může kdokoliv šířit a měnit za zde uvedených podmínek.

Pokud se tak rozhodnete, stačí k programu připojit následující údaje. Nejbezpečnější cestou je jejich připojení na začátek každého zdrojového souboru, čímž se nejúčinněji sdělí vyloučení záruky. V každém souboru by pak měla být přinejmenším řádka s podpisem autora a odkaz na místo, kde lze nalézt ostatní úplné údaje.

<řádka se jménem programu a nástinem toho, co dělá>

Copyright (C) <rok> <jméno autora>

Tento program je svobodný software: můžete jej šířit a upravovat podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU (GNU General Public Licence), vydávané nadací Free Software Foundation, a to buď podle 1. verze této Licence anebo (podle vašeho uvážení) kterékoli pozdější verze.

Tento program je šířen v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. Neposkytují se ani odvozené záruky OBCHODOVATELNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Další podrobnosti hledejte v Obecné veřejné licenci GNU.

Kopii Obecné veřejné licence GNU jste měli obdržet spolu s tímto programem. Pokud se tak nestalo, napište o ni na: Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Připojte rovněž informaci o tom, jak je možné se s vámi spojit – elektronickou poštou nebo dopisem.

Pokud je program interaktivní, zařiďte, aby se při startu v interaktivním módu vypsalo hlášení podobné tomuto:

<program> Copyright (C) <rok> <jméno autora>
<program> je ABSOLUTNĚ BEZ ZÁRUKY; podrobnosti se dozvíte zadáním ’show w’.
Jde o svobodný software a jeho šíření je za jistých podmínek vítáno; podrobnosti získáte zadáním ’show c’.

Hypotetické povely ’show w’ a ’show c’ by měly zobrazit příslušné pasáže Obecné veřejné licence. Odpovídající povely ovšem nemusí být právě tyto, mohou to být dokonce kliknutí na myši nebo položky v menu – cokoliv, co se do vašeho programu hodí.

Pokud je to nutné, měl byste také přimět svého zaměstnavatele (jestliže pracujete jako programátor) nebo představitele vaší školy (jestliže nějakou navštěvujete) k tomu, aby podepsal “zřeknutí se autorských práv” k Programu. Zde je vzor:

<Název firmy s.r.o.> se tímto zříká veškerého zájmu o autorská práva k programu <program> (který dělá to a to) napsanému <autorem>.

(podpis <autora>), <datum> v <městě>
<autor>, <pozice ve firmě>

Toť vše!


Právně závazný anglický originál této licence naleznete na stránkách nadace FSF: GNU General Public License, version 1.
Autor českého překladu této licence si přál zůstat v anonymitě.

Tags:

Tento překlad můžete dále šířit za podmínek Creative Commons BY ND.
Našli jste v překladu pravopisnou, stylistickou či věcnou chybu? Dejte nám prosím vědět, ať ji můžeme opravit.