Obecná veřejná licence GNU verze 2 (GNU GPL v2)


This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Czech. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL - only the original English text of the GNU GPL v2 does that. However, we hope that this translation will help Czech speakers understand the GNU GPL better.

Tento text je neoficiálním českým překladem GNU General Public License (Obecné veřejné licence GNU). Nebyl vydán nadací Free Software Foundation a tak právně neupravuje distribuční podmínky softwaru, který je licencován pod GNU GPL. Právně závazný je pouze anglický originál GNU GPL v2. Doufáme ale, že překlad pomůže českým čtenářům lépe porozumět GNU GPL.


2. verze, červen 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Kopírování a distribuce doslovných kopií tohoto licenčního dokumentu jsou povoleny, ale jeho úpravy jsou zakázány.

Preambule

Většina softwarových licencí je navržena tak, aby omezovaly svobodu jeho sdílení a úprav. Naproti tomu, smyslem Obecné veřejné licence GNU je zaručit svobodu sdílení a úprav svobodného softwaru – pro zajištění svobodného přístupu k tomuto softwaru pro všechny jeho uživatele. Tato Obecná veřejná licence GNU se vztahuje na většinu softwaru nadace Free Software Foundation a na jakýkoli jiný program, jehož autor jí příjme. (Některý jiný software od Free Software Foundation je namísto toho licencován pod GNU Lesser General Public Licence.) Můžete ji rovněž použít pro své programy.

Pokud mluvíme o svobodném softwaru, myslíme tím svobodu používání, nikoliv cenu. Naše Obecné veřejné licence jsou navrženy tak, abyste mohli volně šířit kopie svobodného softwaru (a pokud chcete, nechat si za to i zaplatit), abyste obdrželi zdrojový kód, nebo jej měli možnost získat, abyste mohli tento software měnit nebo jeho části použít v nových programech a abyste věděli, že tyto věci smíte dělat.

Abychom mohli vaše práva chránit, musíme zabránit tomu, aby vám kdokoliv tato práva odepíral, nebo vás žádal, abyste se těchto práv vzdali. Tato omezení se promítají do jistých povinností, které musíte dodržet, pokud šíříte nebo upravujete takový software.

Například, šíříte-li kopie takového programu, ať již zdarma nebo za poplatek, musíte poskytnout příjemcům všechna práva, která máte sám. Musíte zaručit, že příjemci rovněž dostanou, anebo mohou získat zdrojový kód. A musíte je upozornit na tyto podmínky, aby i oni znali svá práva.

Vaše práva chráníme ve dvou krocích: (1) zabezpečením autorských práv k softwaru, a (2) nabídkou této licence, která vám dává právoplatné svolení k jeho kopírování, šíření a/nebo jeho úpravě.

Kvůli ochraně každého autora i nás samotných chceme zajistit, aby každý chápal skutečnost, že pro tento svobodný software neexistuje žádná záruka. Je-li software někým jiným upraven a šířen dále, chceme, aby příjemci věděli, že to, co mají, není originál, takže jakékoliv problémy vnesené jinými se neodrazí na reputaci původních autorů.

Závěrem, každý svobodný program je neustále ohrožen softwarovými patenty. Přejeme si zamezit nebezpečí, že distributoři svobodného programu obdrží samostatná patentová osvědčení a tím učiní program vázaným. Abychom tomu zamezili, deklarujeme, že každý patent vztahující se na svobodný program musí umožňovat svobodné užití, anebo nesmí být vydán vůbec.

Přesná ustanovení a podmínky pro kopírování, šíření a úpravu jsou uvedeny níže.

USTANOVENÍ a PODMÍNKY pro KOPÍROVÁNÍ, ŠÍŘENÍ a ÚPRAVU

0. Tato Licence se vztahuje na kterýkoliv program či jiné dílo, které obsahuje autorem umístěnou zmínku o tom, že může být šířeno podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU. V dalším textu znamená “Program” každý takový program nebo dílo a “dílo založené na Programu” znamená buď program samotný anebo každé jiné dílo z něj odvozené dle autorského zákona: tím se míní dílo obsahující Program nebo jeho část, buď doslovně anebo s úpravami, popřípadě v překladu do jiného jazyka. (Dále je překlad zahrnován bez omezení pod pojem “úprava”.) Uživatel Licence je označován jako “Vy”.

Jiné činnosti než kopírování, šíření a úpravy Programu nejsou pokryty Licencí, sahají mimo její rámec. Akt spuštění Programu není omezen a výstup z Programu je pokryt Licencí pouze tehdy, jestliže obsah výstupu vytvoří dílo založené na Programu (nezávisle na tom, zda bylo vytvořeno činností Programu). Posouzení platnosti předchozí věty závisí na tom, co Program dělá.

1. Můžete kopírovat a šířit doslovné kopie zdrojového kódu Programu tak, jak jste jej obdržel, a na libovolném médiu, za předpokladu, že na každé kopii viditelně a náležitě zveřejníte zmínku o autorských právech a absenci záruky; ponecháte nedotčené všechny zmínky vztahující se k této Licenci a k absenci záruky; a dáte každému příjemci spolu s Programem kopii této licence.

Za fyzický akt přenesení kopie můžete žádat poplatek a podle vlastního uvážení můžete nabídnout za poplatek i záruční ochranu.

2. Můžete upravovat vaši kopii, či kopie Programu, anebo kterékoliv jeho části a tak vytvořit dílo založené na Programu, a kopírovat a šířit takové úpravy, či dílo, podle podmínek odstavce 1 výše, za předpokladu, že splníte všechny tyto podmínky:

  • a) Upravené soubory musíte opatřit zřetelnou zmínkou uvádějící, že jste soubory změnily s datem každé změny.
  • b) Musíte umožnit, aby jakékoliv vámi zveřejněné či šířené dílo, které jako celek nebo zčásti obsahuje Program nebo jakoukoli jeho část, popřípadě je z Programu nebo jeho části odvozeno, mohlo být jako celek bezplatně poskytnuto každé třetí osobě v souladu s ustanoveními této Licence.
  • c) Pokud upravený Program interaktivně čte povely, musíte zajistit, že při nejběžnějším způsobu jeho spuštění vytiskne nebo zobrazí hlášení zahrnující příslušnou zmínku o autorském právu a zmínku o tom, že neexistuje žádná záruka (nebo případně, že záruku poskytujete vy), a že uživatelé mohou za těchto podmínek Program šířit dále, a musí uživateli sdělit, jakým způsobem může nahlédnout do textu této Licence. (Výjimka: v případě, že sám Program je interaktivní, avšak žádné takové hlášení nevypisuje, nepožaduje se, aby vaše dílo založené na Programu takové hlášení vypisovalo.)

Tyto požadavky se vztahují k upravenému dílu jako celku. Pokud identifikovatelné části díla nejsou odvozeny z Programu a mohou být samy o sobě považovány za nezávislá a samostatná díla, pak se tato Licence a její ustanovení nevztahují na tyto části, jsou-li šířeny jako nezávislá díla. Avšak jakmile tytéž části šíříte jako části celku, jímž je dílo založené na Programu, musí být rozšiřování tohoto celku podřízeno ustanovením této Licence tak, že povolení poskytnutá dalším uživatelům se rozšíří na celé dílo, tedy na všechny jeho části bez ohledu na to, kdo kterou část napsal.

Smyslem tohoto odstavce tedy není získání práv na dílo zcela napsané vámi ani popírání vašich práv vůči němu; skutečným smyslem je výkon práva na řízení distribuce odvozených nebo kolektivních děl založených na Programu.

Pouhé spojení jiného díla, jež není na Programu založeno, s Programem (anebo dílem založeným na Programu) na paměťovém nebo distribučním médiu neuvazuje toto jiné dílo do působnosti této licence.

3. Můžete kopírovat a šířit Program (nebo dílo na něm založené, viz odstavec 2) pomocí strojového kódu anebo ve spustitelné podobě podle ustanovení odstavců 1 a 2 výše, pokud splníte některou z následujících náležitostí:

  • a) Doprovodíte jej strojově čitelným zdrojovým kódem, který musí být šířen podle ustanovení odstavců 1 a 2 výše, a to na médiu běžně používaném pro výměnu softwaru.
  • b) Doprovodíte jej písemnou nabídkou s platností nejméně tři roky, podle níž poskytnete jakékoli třetí straně kompletní strojově čitelnou kopii odpovídajícího zdrojového kódu, jenž musí být šířen podle ustanovení odstavců 1 a 2 výše, na médiu běžně používaném pro výměnu softwaru a za poplatek nepřevyšující vaše výdaje vynaložené na fyzickou výrobu kopie zdroje.
  • c) Doprovodíte jej informacemi, které jste dostal ohledně nabídky na poskytnutí příslušného zdrojového kódu. (Tato alternativa je povolena jen pro nekomerční šíření a jenom tehdy, pokud jste obdržel Program za pomocí strojového kódu nebo ve spustitelné podobě spolu s takovou nabídkou, v souladu s podmínkou b) výše.)

Zdrojový kód k dílu je nejvhodnější formou díla pro jeho případné úpravy. Pro spustitelné dílo úplný zdrojový kód znamená veškerý zdrojový kód pro všechny moduly, které obsahuje, včetně jakýchkoli dalších souborů pro definici rozhraní a dávkových souborů potřebných pro kompilaci a instalaci spustitelného díla. Zvláštní výjimkou jsou části, které jsou běžně šířeny (ve zdrojové nebo binární formě) s hlavními součástmi (kompilátor, jádro, apod.) operačního systému, na němž spustitelné dílo běží, pokud ovšem taková část sama nedoprovází spustitelné dílo.

Je-li šíření strojového kódu nebo spustitelného díla činěno nabídkou přístupu ke kopírování z určitého místa, potom se za šíření zdrojového kódu počítá i nabídnutí ekvivalentního přístupu ke kopírování zdrojového kódu ze stejného místa, byť přitom nejsou třetí strany nuceny ke zkopírování zdrojového kódu spolu se strojovým.

4. Nesmíte kopírovat, upravovat, poskytovat sublicence anebo šířit program jiným způsobem než výslovně uvedeným v této Licenci. Jakýkoli jiný pokus o kopírování, upravování, poskytnutí sublicence anebo šíření Programu je neplatný a automaticky ukončí vaše práva daná touto Licencí. Strany, které od vás obdržely kopie anebo práva v souladu s touto Licencí, však nemají své práva dané touto Licencí ukončeny, dokud se jim plně podřizují.

5. Jelikož jste tuto Licenci nepodepsali, není vaší poviností ji přijmout. Nic jiného vám však nedává možnost kopírovat nebo šířit Program nebo odvozená díla. V případě, že tuto Licenci nepřijmete, jsou tyto činnosti zákonem zakázány. Tím pádem úpravou anebo šířením programu (anebo každého díla založeného na Programu) vyjadřujete souhlas s Licencí a všem jejím ustanovením a podmínkám pro kopírovaní, upravování a šíření Programu a děl na něm založených.

6. Pokaždé, když dále šíříte Program (nebo dílo založené na Programu), získává příjemce od původního držitele Licence právo kopírovat, upravovat a šířit Program v souladu s těmito ustanoveními a podmínkami. Nesmíte klást žádné další překážky výkonu zde zaručených příjemcových práv. Nejste odpovědný za vymáhání dodržování této Licence třetími stranami.

7. Jsou-li vám z rozhodnutí soudu, obviněním z porušení patentu, nebo z jakéhokoli jiného důvodu (nejen v souvislosti s patenty) uloženy takové podmínky (ať již příkazem soudu, smlouvou nebo jinak), které se vylučují s podmínkami této Licence, nejste tím osvobozeni od podmínek této Licence. Pokud nemůžete Program šířit tak, abyste vyhověl zároveň svým závazkům vyplývajícím z této Licence a jiným platným závazkům, nesmíte jej v důsledku toho šířit vůbec. Pokud by například patentové osvědčení nepovolovalo bezplatné šíření Programu všemi, kdo vaším přičiněním získají přímo nebo nepřímo jeho kopie, pak by jediný možný způsob, jak vyhovět zároveň patentovému osvědčení i této Licenci, spočíval v úplném ukončení šíření Programu.

Pokud by se za jistých okolností jevila některá část tohoto odstavce jako neplatná nebo nevynutitelná, ostává krom této části v platnosti celý zbytek tohoto odstavce a za všech jiných jako těchto okolností ostává platný odstavec jako celek.

Smyslem tohoto odstavce není navádět vás k porušování patentů či jiných vlastnických práv, anebo tato ustanovení zpochybňovat. Jediným jeho smyslem je ochrana integrity systému šíření svobodného softwaru, který je používán veřejnými licencemi. Mnozí lidé příspěli do velkého množstva softwaru šířeného tímto systémem, spolehnuvše se na jeho důsledné uplatňování. Záleží na autorovi/dárci, aby rozhodl, zda si přeje šířit software pomocí nějakého jiného systému a žádný uživatel Licence nemůže takové rozhodnutí zpochybňovat.

Smyslem tohoto odstavce je zevrubně osvětlit to, co je považováno za důsledek plynoucí ze zbytku této Licence.

8. Pokud je šíření či použití Programu v některých zemích omezeno, buď patenty, anebo autorským zákonem, může držitel původních autorských práv, který svěřuje Program do působnosti této Licence, přidat výslovné omezení pro geografické šíření vylučující takové země, takže šíření je povoleno jen v těch zemích nebo mezi těmi zeměmi, které nejsou tímto způsobem vyloučeny. Potom se takové geografické omezení stávají součástí této Licence.

9. Free Software Foundation může čas od času vydávat upravené nebo nové verze Obecné veřejné licence. Takové nové verze se budou svým duchem podobat současné verzi, mohou se však v řešení nových problémů či zájmů lišit v některých detailech.

Každé verzi je přiděleno rozlišující číslo verze. Pokud Program určí číslo verze, vztahuje se na něj daná verze nebo “všechny následující verze”, a můžete se podle uvážení řídit ustanoveními a podmínkami buďto oné konkrétní verze anebo kterékoliv následující verze, kterou vydala Free Software Foundation. Jestliže Program nespecifikuje číslo verze této Licence, můžete si vybrat libovolnou verzi, kterou kdy Free Software Foundation vydala.

10. Pokud si přejete zahrnout části Programu do jiných svobodných programů, jejichž distribuční podmínky jsou odlišné, zašlete autorovi žádost o povolení. V případě softwaru, k němuž vlastní autorská práva Free Software Foundation, napište Free Software Foundation; někdy činíme výjimky ze zde uvedených ustanovení. Naše rozhodnutí bude vedeno dvěma cíli – zachováním volného šíření všech odvozenin našeho svobodného softwaru a podporou sdílení a opětovného využití softwaru obecně.

Bez záruky

11. VZHLEDEM K BEZPLATNÉMU POSKYTNUTÍ LICENCE K PROGRAMU SE NA PROGRAM NEVZTAHUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA, V MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM. POKUD NENÍ PÍSEMNĚ STANOVENO JINAK, DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV POPŘÍPADĚ JINÉ STRANY POSKYTUJÍ PROGRAM “TAK, JAK JE”, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. POKUD JDE O KVALITU A VÝKONNOST PROGRAMU, JE VEŠKERÉ RIZIKO NA VÁS. POKUD BY SE U PROGRAMU PROJEVILY ZÁVADY, NÁKLADY NA POTŘEBNOU ÚDRŽBU, OPRAVU ČI NÁPRAVU PADAJÍ NA VÁŠ VRUB.

12. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, S VÝJIMKOU TOHO, KDYŽ TO VYŽADUJE PLATNÝ ZÁKON, ANEBO KDYŽ TO BYLO PÍSEMNĚ ODSOUHLASENO, VÁM NEBUDE ŽÁDNÝ Z DRŽITELŮ AUTORSKÝCH PRÁV ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA, KTERÁ SMÍ UPRAVOVAT NEBO ŠÍŘIT PROGRAM V SOULADU S PŘEDCHOZÍMI USTANOVENÍMI, ODPOVĚDNA ZA ŠKODY, VČETNĚ VŠECH OBECNÝCH, SPECIÁLNÍCH, NAHODILÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z UŽÍVÁNÍ ANEBO NESCHOPNOSTI UŽÍVAT PROGRAMU (VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, ZTRÁTY NEBO ZKRESLENÍ DAT, NEBO TRVALÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH VÁM NEBO TŘETÍM STRANÁM, NEBO SELHÁNÍ FUNKCE PROGRAMU V SOUČINNOSTI S JINÝMI PROGRAMY), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE TAKOVÝ DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV NEBO JINÁ STRANA BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

KONEC USTANOVENÍ A PODMÍNEK

Jak uplatnit tato ustanovení na vaše nové programy

Pokud vyvinete nový program a chcete, aby byl veřejnosti co nejvíce k užitku, nejlépe toho dosáhnete tím, že jej prohlásíte za svobodný software, který může kdokoliv šířit a měnit za zde uvedených podmínek.

Pokud se tak rozhodnete, stačí k programu připojit následující údaje. Nejbezpečnější cestou je jejich připojení na začátek každého zdrojového souboru, čímž se nejúčinněji sdělí vyloučení záruky. V každém souboru by pak měla být přinejmenším řádka s podpisem autora a odkaz na místo, kde lze nalézt ostatní úplné údaje.

<řádka se jménem programu a nástinem toho, co dělá>

Copyright (C) <rok> <jméno autora>

Tento program je svobodný software: můžete jej šířit a upravovat podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU (GNU General Public Licence), vydávané nadací Free Software Foundation, a to buď podle 2. verze této Licence anebo (podle vašeho uvážení) kterékoli pozdější verze.

Tento program je šířen v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. Neposkytují se ani odvozené záruky OBCHODOVATELNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Další podrobnosti hledejte v Obecné veřejné licenci GNU.

Kopii Obecné veřejné licence GNU jste měli obdržet spolu s tímto programem. Pokud se tak nestalo, napište o ni na: Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Připojte rovněž informaci o tom, jak je možné se s vámi spojit – elektronickou poštou nebo dopisem.

Pokud je program interaktivní, zařiďte, aby se při startu v interaktivním módu vypsalo hlášení podobné tomuto:

<program> Copyright (C) <rok> <jméno autora>
<program> je ABSOLUTNĚ BEZ ZÁRUKY; podrobnosti se dozvíte zadáním ’show w’.
Jde o svobodný software a jeho šíření je za jistých podmínek vítáno; podrobnosti získáte zadáním ’show c’.

Hypotetické povely ’show w’ a ’show c’ by měly zobrazit příslušné pasáže Obecné veřejné licence. Odpovídající povely ovšem nemusí být právě tyto, mohou to být dokonce kliknutí na myši nebo položky v menu – cokoliv, co se do vašeho programu hodí.

Pokud je to nutné, měl byste také přimět svého zaměstnavatele (jestliže pracujete jako programátor) nebo představitele vaší školy (jestliže nějakou navštěvujete) k tomu, aby podepsal “zřeknutí se autorských práv” k Programu. Zde je vzor:

<Název firmy s.r.o.> se tímto zříká veškerého zájmu o autorská práva k programu <program> (který dělá to a to) napsanému <autorem>.

(podpis <autora>), <datum> v <městě>
<autor>, <pozice ve firmě>

Tato Obecná veřejná licence neumožňuje zahrnutí vašeho programu do vázaných programů. Je-li váš program knihovnou podprogramů, můžete zvážit, zda je užitečné umožnit sestavování i vázaných aplikačních programů s vaší knihovnou. V takovém případě použijte Obecnou veřejnou licenci GNU Lesser namísto této Licence.


Právně závazný anglický originál této licence naleznete na stránkách nadace FSF: GNU General Public License, version 2.
Autor českého překladu této licence: Ladislav Lhotka, editor: Martin Kysela.

Tags:

Tento překlad můžete dále šířit za podmínek Creative Commons BY ND.
Našli jste v překladu pravopisnou, stylistickou či věcnou chybu? Dejte nám prosím vědět, ať ji můžeme opravit.