Všeobecná verejná licencia GNU verze 3 (GNU GPL v3)


This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Slovak. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL - only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Slovak speakers understand the GNU GPL better.

Toto je neoficiálny slovenský preklad GNU General Public License (Všeobecnej verejnej licencie GNU). Tento preklad nebol uverejnený nadáciou Free Software Foundation a tak právne neupravuje distribučné podmienky softvéru, ktorý je licencovaný pod GNU GPL. Právne záväzný je len anglický originál GNU GPL. Dúfame však, že preklad pomôže slovákom lepšie porozumieť GNU GPL.


3. verzia, 29. jún 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.

Kopírovanie a distribúcia doslovných kópií tohto licenčného dokumentu sú povolené, ale jeho upravovanie je zakázané.

Preambula

Všeobecná verejná licencia GNU (v angličtine GNU General Public License, ďalej len ako “GNU GPL” alebo “GPL”) je slobodná, “copyleft” (časť autorských práv ponechávajúca a časti sa zriekajúca) licencia pre softvér a iné diela.

Väčšina licencií pre softvér a iné diela sú navrhnuté tak, aby obmedzovali slobodu jeho zdieľania a upravovania. GNU GPL naopak zaručuje slobodu zdieľania a upravovania všetkých verzií programu, aby bol softvér slobodný pre všetkých jeho používateľov. My, zo Free Software Foundation, používame GNU GPL nielen pre väčšinu našich programov, ale aj pre iné diela vydané na základe tejto licencie. Aj vy ju môžete použiť pre váš softvér.

Ak hovoríme o slobodnom softvéri, myslíme tým slobodu používania, nie cenu. Naše Všeobecné verejné licencie sú navrhnuté tak, aby ste mohli voľne šíriť kópie slobodného softvéru (a ak chcete, nechať si za to aj zaplatiť), aby ste obdržali zdrojový kód, alebo ho mali možnosť získať, aby ste mohli tento softvér meniť alebo jeho časti používať v nových programoch a aby ste vedeli, že to môžete urobiť.

Aby sme mohli chrániť vaše práva, musíme zabrániť tomu, aby vám ktokoľvek tieto práva upieral, alebo žiadal, aby ste sa týchto práv zriekli. Preto aj vy máte isté povinnosti, ktoré musíte dodržať, ak šírite, alebo upravujete takýto softvér, a to povinnosť rešpektovať slobodu ostatných.

Napríklad, ak šírite kópie programu, či už zdarma alebo za poplatok, musíte poskytnúť príjemcovi tie isté práva, ktoré ste sami obdržali. Musíte zaručiť, že aj príjemcovia dostanú, alebo môžu získať, zdrojový kód. A musíte ich upozorniť na tieto podmienky, aby aj oni poznali svoje práva.

Vývojári, ktorí používajú GNU GPL, chránia vaše práva v dvoch krokoch: (1) zabezpečením autorských práv k softvéru, a (2) ponúknutím tejto licencie, ktorá vám dáva právoplatné povolenie k jeho kopírovaniu, šíreniu a/alebo jeho úprave.

Kvôli ochrane každého vývojára a autora, GPL dáva jasne najavo, že na slobodný softvér neexistuje žiadna záruka. V záujme oboch strán, používateľov a autorov, GPL požaduje, aby upravené verzie programu boli príslušne označené. Vyhneme sa tak situáciám, kedy by za pôvodcov prípadných chýb programu boli nesprávne označení autori pôvodných verzií.

Niektoré zariadenia používateľom zakazujú inštaláciu alebo spustenie upravených verzií softvéru, aj keď výrobca si takúto možnosť ponechal. Toto je z princípu nezlučiteľné s cieľom ochrany používateľskej slobody – slobody akokoľvek softvér meniť. Takéto porušovanie sa systematicky vyskytuje tam, kde je program určený pre jednotlivcov, teda tam, kde je to najmenej prijateľné. Aby sme takýmto počinom predišli, vytvorili sme túto verziu GPL. Ak budú problémy tohto druhu naďalej vznikať, sme pripravení ich podľa potreby ošetriť v nasledujúcich verziách GPL.

Záverom, každý slobodný program je neustále ohrozený softvérovými patentmi. Štáty by nemali povoľovať patenty pre zamedzenie vývoja a použitia softvéru, ktorý je určený na všeobecné použitie. Ale u tých, ktoré tak robia, by sme radi zamedzili nebezpečiu, že by distribútori slobodného programu obdržali samostatné patentové osvedčenia a tým by učinili takýto program viazaným. Aby sme tomu zamedzili, deklarujeme, že každý patent vzťahujúci sa na slobodný program, musí umožňovať slobodné používanie, alebo nesmie byť vydaný vôbec.

Presné ustanovenia a podmienky pre kopírovanie, šírenie a upravovanie nájdete nižšie.


USTANOVENIA a PODMIENKY

0. Definície

Označením “táto Licencia” sa myslí 3. verzia GNU GPL.

“Autorskými právami” sa myslia aj zákony príbuzné autorskému právu, vzťahujúce na iné diela, ako napr. polovodičové masky.

“Programom” sa označuje akékoľvek dielo, ktoré môže byť chránené autorskými právami a licencované touto Licenciou. Používateľ licencie sa označuje ako “vy”. “Používatelia licencie” a “príjemcovia licencie” môžu byť jednotlivci alebo organizácie.

“Upravovanie” diela znamená skopírovanie alebo prispôsobenie celého alebo len časti diela spôsobom, ktorý vyžaduje autorské práva. Nemyslí sa tým vytvorenie presnej kópie. Výsledné dielo sa nazýva “upravenou verziou” pôvodného diela alebo dielo “založené na” pôvodných dielach.

“Chráneným dielom” sa myslí neupravená verzia Programu alebo dielo založené na Programe.

“Šírením” diela sa označuje akákoľvek činnosť, ktorá by vás činila priamo či nepriamo zodpovednými za porušenie Zákona o ochrane autorských práv, okrem spúšťania diela na osobnom počítači alebo vytvorenia vlastnej kópie. Šírenie zahrňuje kopírovanie, distribúciu (s alebo bez úpravy), sprístupnenie verejnosti a v niektorých krajinách aj ďalšie aktivity.

“Zverejniť” dielo znamená akýkoľvek druh šírenia, ktoré ďalším stranám umožňuje výrobu alebo zadováženie kópií. Bežné používanie diela cez počítačovú sieť, bez prenosu kópie k používateľovi, sa nepovažuje za zverejnenie diela.

Interaktívne používateľské prostredie zobrazuje “Príslušné právne podmienky” v takom rozsahu, že sú používateľmi pohodlne vnímateľné a umiestnené na dobre viditeľnom mieste a (1) oznam zobrazuje Príslušné právne podmienky a (2) oznamuje používateľovi, že na dielo sa nevzťahuje záruka (okrem prípadov, kedy sa záruka udeľuje), že používatelia licencie môžu dielo na základe tejto Licencie ďalej zverejňovať a oznamuje, kde si môžu túto Licenciu prečítať. Ak používateľské prostredie obsahuje zoznam používateľských príkazov, dobre viditeľné umiestnenie v takomto zozname spĺňa toto kritérium.

1. Zdrojový kód

“Zdrojový kód” označuje preferovanú formu diela určenú na jeho úpravy. “Strojovým kódom” sa označuje akákoľvek nezdrojová forma diela.

“Štandardným rozhraním” sa myslí rozhranie, ktoré je, buď uznané ako oficiálny štandard definovaný štandardizujúcou autoritou, alebo, v prípade rozhraní určených pre istý programovací jazyk, je to rozhranie, ktoré je uznané širokou vývojárskou verejnosťou daného jazyka.

“Systémové knižnice” spustiteľného diela zahŕňajú všetko (okrem diela ako celku), čo (a) je zahrnuté v bežnej forme balenia hlavného komponentu, ale nie je časťou hlavného komponentu a (b) slúži len na umožnenie práce s hlavným komponentom, alebo k implementácii štandardného rozhrania tam, kde je implementácia formou zdrojového kódu verejnosti povolená. V tomto kontexte, sa “hlavnou komponentou” myslí hlavná nevyhnutná súčasť (jadro, správca okien, atp.) daného operačného systému (ak nejaký je), na ktorom spustiteľné dielo beží, alebo kompilátor používaný k spusteniu diela, či prekladač strojového kódu používaný k behu diela.

“Úplný zdroj” diela značí všetok zdrojový kód potrebný na generovanie, inštaláciu, spustenie (pre spustiteľné diela) strojového kódu a úpravu diela, vrátane skriptov na kontrolu týchto úkonov. Nezahrňuje systémové knižnice diela, či všeobecné nástroje alebo všeobecne prístupné voľné programy, ktoré sú používané (v neupravenej podobe) k prevedeniu týchto úkonov, a nie sú súčasťou diela. Napríklad, Úplný zdroj zahrňuje súbory pre definíciu rozhrania pridružené k zdrojovým súborom diela, zdrojový kód zdieľaných knižníc a dynamicky naviazané podprogramy, ktoré dielo k správnemu fungovaniu vyžaduje - a to buď formou dátovej komunikácie, alebo formou kontroly prenosu medzi podprogramami a inými časťami diela.

Úplný zdroj nemusí zahŕňať nič, čo si môžu používatelia automaticky vygenerovať z iných častí Úplného zdroja.

Úplný zdroj pre dielo v podobe zdrojového kódu je dané dielo samo.

2. Základné privilégiá

Všetky práva zaručené touto Licenciou trvajú po dobu platnosti autorského práva na Program a sú neodvolateľné, pokiaľ sú dodržané podmienky uvedené nižšie. Táto Licencia explicitne potvrdzuje vaše neobmedzené právo na spúšťanie neupraveného Programu. Výstup zo spustenia chráneného diela upravuje len v prípade, že výstup, vzhľadom na svoj obsah, predstavuje chránené dielo samo. Táto Licencia zároveň uznáva vaše právo na “fair use” (správne používanie) alebo iný ekvivalent daný zákonom o autorskom práve.

Dovtedy, kým je vaša licencia platná, môžete tvoriť, spúšťať a šíriť chránené diela bez akýchkoľvek obmedzení, aj keď diela sami nezverejňujete. Na účely exkluzívnych úprav diela výlučne vo váš prospech, alebo na vytvorenie prostriedkov k spusteniu týchto diel, môžete chránené diela zverejniť len v prípade, že v súlade s podmienkami tejto Licencie uverejníte všetky materiály, ku ktorým nevlastníte autorské práva. A tí, ktorí tvoria a spúšťajú chránené diela za vás, musia tak činiť výlučne vaším menom, s vašim usmerňovaním a pod vašou kontrolou, v podmienkach, ktoré im mimo vzťahu s vami zakazujú tvoriť akékoľvek kópie vášho materiálu, ku ktorému ste držiteľom autorských práv.

Za akýchkoľvek iných okolností zverejnenie diela podlieha podmienkam uvedeným nižšie. Sublicencovanie nie je povolené, odsek 10 ho robí zbytočným.

3. Ochrana zákonných práv používateľov pred Zákonom proti obchádzaniu

Žiadne chránené dielo by sa nemalo považovať za súčasť efektívnych technologických prostriedkov na základe platných právnych predpisov podľa článku 11, Zmluvy WIPO o autorských právach, prijatej dňa 20. decembra 1996, alebo podobných zákonov zakazujúcich či obmedzujúcich obchádzanie týchto prostriedkov.

Ak zverejníte chránené dielo, zriekate sa akejkoľvek právnej moci zakázať obchádzanie technologických prostriedkov okrem prípadu, kedy by také obchádzanie bolo vykonané na základe práva vyplývajúceho z tejto Licencie. Zároveň sa zriekate akéhokoľvek zámeru obmedziť prevádzku alebo úpravu diela kvôli presadeniu zákonných práv vašich alebo tretej strany (v rozpore s používateľmi diela) na zákaz obchádzania technologických prostriedkov.

4. Zverejňovanie doslovných kópií

Doslovné kópie zdrojového kódu Programu môžete uverejňovať tak, ako ste ho obdržali, za pomoci ľubovoľného média, ale len za predpokladu, že na každej kópii uvediete zmienku o autorovi a absencii záruky na viditeľnom mieste. Všetky zmienky odkazujúce na túto Licenciu a na akúkoľvek pridanú podmienku v súlade s odsekom 7 ponecháte bezo zmien. Zároveň ponecháte nedotknuté všetky zmienky o absencii záruky a kópiu tejto Licencie spolu s Programom sprostredkujete všetkým príjemcom.

Za každú vydanú kópiu si môžete účtovať peniaze (ale nemusíte) a taktiež môžete ponúkať služby zákazníckej podpory alebo záruku za poplatok.

5. Zverejňovanie upravených verzií zdroja

Dielo založené na Programe, alebo úpravy na vytvorenie diela založené na Programe, môžete zverejňovať vo forme zdrojového kódu podľa platných podmienok odseku 4, za predpokladu, že zároveň splníte všetky nasledovné podmienky:

 • a) Dielo musí obsahovať zreteľnú zmienku o tom, že bolo upravené, spolu s dátumom jeho úpravy.
 • b) Dielo musí obsahovať zreteľnú zmienku o tom, že bolo vydané pod touto Licenciou a zmienku o akýchkoľvek pridaných podmienkach v súlade s odsekom 7. Táto požiadavka upravuje požiadavku z odseku 4 na “ponechajte všetky zmienky bezo zmien”.
 • c) Celé dielo musíte licencovať touto Licenciou pre každého, kto si kópiu zadováži alebo s ňou inak príde do styku. Licencia sa, spolu s ktorýmikoľvek dodatočnými podmienkami podľa odseku 7, preto uplatňuje na dielo ako celok a na všetky jeho časti, bez ohľadu na to, ako je dielo a jeho časti balené. Táto Licencia nedáva povolenie na licencovanie diela akýmkoľvek iným spôsobom, ale ak ste takéto povolenie získali inak, táto Licencia takéto povolenie neruší.
 • d) Ak dielo obsahuje interaktívne používateľské rozhrania, každé z nich musí zobrazovať Príslušné právne podmienky. Ak však Program obsahuje interaktívne používateľské rozhrania, ktoré nezobrazujú Príslušné právne podmienky, vaše dielo nemusí prinútiť Program, aby ich zobrazoval.

Kompilácia chráneného diela s inými vzájomne nezávislými dielami, ktoré zo svojej podstaty nie sú rozšíreniami chráneného diela a ktoré s ním nie sú kombinované tak, aby tvorili jeden väčší program na pamäťovom médiu, či inom distribučnom médiu, sa nazýva “agregát”, pokiaľ kompilácia a jej výsledné autorské práva nie sú používané k obmedzovaniu prístupu alebo zákonných práv používateľov kompilácie nad mieru, ktorú samostatné diela povoľujú. Zahrnutím chráneného diela do agregátu táto Licencia nenadobúda platnosť na iné časti agregátu.

6. Zverejňovanie nezdrojových verzií

Dielo môžete zverejňovať prostredníctvom strojového kódu podľa ustanovení odsekov 4 a 5 uvedených vyššie, ak uverejníte aj strojom-čitateľný Úplný zdroj podľa ustanovení tejto Licencie, jedným z nasledovných spôsobov:

 • a) Zverejníte strojový kód vo fyzickom produkte (vrátane fyzického distribučného média), doplnený Úplným zdrojom uloženým na trvalom fyzickom médiu, bežne používanom na výmenu softvéru.
 • b) Zverejníte strojový kód vo fyzickom produkte (vrátane fyzického distribučného média), doplnený písomnou ponukou platnou najmenej tri roky a tak dlho, kým pre ten daný model produktu ponúkate náhradné diely alebo zákaznícku podporu, aby ste komukoľvek, kto si strojový kód zadováži, poskytli buď (1) kópiu Úplného zdroja pre všetok softvér obsiahnutý v produkte a chránený touto Licenciou na trvalom fyzickom médiu, bežne používanom na výmenu softvéru, za cenu neprevyšujúcu náklady vynaložené na fyzické vyhotovenie takejto kópie, alebo (2) poskytli bezplatný prístup k Úplnému zdroju na sieťovom serveri.
 • c) Zverejníte jednotlivé kópie strojového kódu s kópiou písomnej ponuky sprístupniť Úplný zdroj. Táto alternatíva je povolená len výnimočne, pre nekomerčné účely a len v prípade, že ste aj vy prijali strojový kód s takouto ponukou, v súlade s odsekom 6 odst. b.
 • d) Zverejníte strojový kód ponúknutím prístupu z určeného miesta (zadarmo alebo za poplatok) a ponúknete ekvivalentný prístup k Úplnému zdroju rovnakým spôsobom, z rovnakého miesta a bez dodatočných poplatkov. Od príjemcov musíte vyžadovať, aby Úplný zdroj skopírovali spolu so strojovým kódom. Ak je tým miestom na skopírovanie strojového kódu sieťový server, Úplný zdroj môže byť na inom serveri (prevádzkovaný vami alebo treťou stranou), ktorý podporuje ekvivalentné prostriedky pre kopírovanie a za podmienky, že vedľa strojového kódu zaistíte jasné inštrukcie o tom, ako Úplný zdroj nájsť. Nezávisle na tom, aký server hostuje Úplný zdroj, ste povinný zaistiť, že bude prístupný tak dlho, kým bude potrebné tieto požiadavky napĺňať.
 • e) Zverejníte strojový kód pomocou peer-to-peer prenosu, za podmienky, že iné počítače (peers) informujete, kde je ten strojový kód a Úplný zdroj diela uverejnený zadarmo, v súlade s odsekom 6 odst. d.

Oddeliteľná časť strojového kódu, ktorého zdrojový kód nepatrí do Úplného zdroja ako systémová knižnica, nemusí byť súčasťou zverejnenia strojového kódu diela.

“Používateľský produkt” je buď (1) “zákaznícky produkt”, čo znamená akékoľvek súkromné vlastníctvo, ktoré je bežne používané pre súkromné, rodinné účely a účely pre domácnosť, alebo (2) čokoľvek vytvorené a predávané pre zabudovanie do obytných priestorov. Pre určenie toho, či je produkt zákazníckym, sporné prípady majú byť rozhodnuté v prospech toho, že nimi sú. Pre daný produkt prijatý daným používateľom, “bežné používanie” znamená typické použitie daného druhu produktu, nezávisle na danom používateľovi alebo na konkrétnom používateľovom spôsobe použitia, jeho očakávaní, alebo očakávaní, ktoré sa na používateľa kladú. Produkt je zákazníckym produktom nezávisle na tom, či má produkt podstatné komerčné, priemyselné, či ne-zákaznícke využitia, pokiaľ takéto využitia predstavujú jediný signifikantný spôsob použitia produktu.

“Inštalačné informácie” pre používateľský produkt sú akékoľvek metódy, procedúry, autorizačné kľúče, alebo iné informácie potrebné k inštalácii a spusteniu upravených verzií chráneného diela v danom používateľskom produkte z upravenej verzie Úplného zdroja. Informácie musia zaistiť, že sa v žiadnom prípade nebude brániť alebo zasahovať neprerušenej funkcionalite upraveného strojového kódu len preto, že boli úpravy vykonané.

Ak budete zverejňovať strojový kód podľa tohto odseku v, alebo s, alebo výhradne pre použitie v zákazníckom produkte a zverejnenie bude súčasťou transakcie, v ktorom sa právo na držbu a používanie používateľského produktu prevádza na príjemcu na neobmedzenú dobu alebo na dobu určitú (bez ohľadu na to, ako je transakcia charakterizovaná), Úplný zdroj zverejnený na základe tohto odseku sa musí doplniť o inštalačné informácie. Táto požiadavka však neplatí, ak ani vy, ani žiadna tretia strana si neponechávate možnosť inštalovať upravený strojový kód pre používateľský produkt (napr. dielo bolo inštalované na ROM).

Požiadavka poskytnutia inštalačných informácií nezahŕňa požiadavku na pokračovanie poskytovania zákazníckej podpory, záruky, či aktualizácií pre dielo, ktoré bolo upravené alebo inštalované príjemcom, alebo pre používateľský produkt, v ktorom bol upravený alebo inštalovaný. Prístup k sieti môže byť odmietnutý, ak by mala samotná úprava vecne a nepriaznivo ovplyvňovať chod siete, alebo porušuje pravidlá a protokoly pre komunikáciu na sieti.

Zverejnený Úplný zdroj a uvedené inštalačné informácie musia, v súlade s týmto odsekom, byť vo formáte, ktorý je verejne dokumentovaný (a s verejne dostupnou implementáciou vo forme zdrojového kódu) a nemôže vyžadovať žiadne špeciálne heslá alebo kľúče pre rozbalenie, čítanie a kopírovanie.

7. Dodatočné podmienky

“Dodatočné práva” sú podmienky, ktoré dopĺňajú podmienky tejto Licencie výnimkami na jednu alebo viac podmienok. Dodatočné práva, ktoré sa môžu uplatňovať na celý Program, sa majú považovať za súčasť tejto Licencie, ale len dovtedy, kým dodržujú platné právne predpisy. Ak sa uplatnia dodatočné práva iba na časť Programu, daná časť sa má používať zvlášť na základe týchto práv, ale na celý Program sa vzťahujú podmienky tejto Licencie bez dodatočných práv.

Ak uverejníte kópiu chráneného diela, môžete z nej podľa vlastnej ľubovôle odstrániť ktorékoľvek dodatočné práva, alebo ich ktorúkoľvek časť. (Dodatočné práva môžu byť spísané aj tak, aby v niektorých prípadoch úpravy diela požadovali samotné ich odstránenie.) Dodatočné práva môžete pridať na materiál, ktorý bol ku chránenému dielu pridaný vami, alebo pre ktoré vlastníte, či môžete vydať, príslušné autorské práva.

Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia tejto Licencie môžete pre materiál, ktorý bol pridaný ku chránenému dielu (ak vlastníte autorské práva k materiálu), rozšíriť podmienky tejto Licencie o podmienky:

 • a) Poprieť záruku či obmedziť zodpovednosť iným spôsobom, ako sa uvádza v odseku 15 a 16 tejto Licencie, alebo
 • b) Požadovať uchovanie špecifických odôvodnených zákonných vyhlášok alebo autorských príspevkov do materiálu, alebo do Príslušných právnych podmienok zobrazovaných dielami, ktoré ich obsahujú, alebo
 • c) Zakázať zavádzanie o pôvode materiálu, alebo požadovať, aby boli upravené verzie takého materiálu označené primeraným spôsobom, teda ako rôzne od originálu, alebo
 • d) Obmedziť verejné používanie mien poskytovateľov licencie alebo autorov materiálu, alebo
 • e) Poprieť prenos práv podľa Zákona o ochranných známkach pre niektoré ochranné známky, značky a servisné známky, alebo
 • f) Požadovať odškodnenie poskytovateľov licencie a autorov materiálu od kohokoľvek, kto zverejní materiál (alebo jeho upravenú verziu) so zmluvnými záväzkami k príjemcovi, a za akýkoľvek záväzok, ktorý zmluva priamo ukladá na poskytovateľov licencie a autorov.

Iné zakazujúce dodatočné podmienky sú v zmysle odseku 10 brané ako “ďalšie obmedzenia”. Ak Program, alebo jeho časť, tak ako ste ho obdržali, obsahuje zmienku o tom, že je licencovaný touto Licenciou spolu s podmienkou, ktorá je ďalším obmedzením, môžete túto podmienku odobrať. Ak licenčný dokument obsahuje ďalšie obmedzenia, ale povoľuje znovu-licencovanie a zverejnenie pod touto Licenciou, môžete k chránenému dielu pridať materiál podliehajúci podmienkam tomu licenčnému dokumentu, ale len za podmienky, že ďalšie obmedzenia sa takýmto znovu-licencovaním alebo zverejnením zrušia.

Ak ku chránenému dielu pridáte podmienky v súlade s týmto odsekom, do príslušných zdrojových súborov musíte umiestniť vyhlásenie o dodatočných podmienkach vzťahujúcich sa na dané súbory, alebo zmienku o tom, kde tieto platné podmienky nájsť.

Dodatočné podmienky, povoľujúce či zakazujúce, môžu byť podané formou zvláštne napísanej licencie, alebo podané ako výnimky (avšak nezávisle na spôsobe, platí všetko, čo je vyššie uvedené).

8. Ukončenie

Šíriť alebo upravovať chránené dielo môžete výslovne len pod touto Licenciou. Akákoľvek snaha šíriť alebo upravovať dielo iným spôsobom, je porušením týchto podmienok a znamená automatické ukončenie vašich práv plynúcich z tejto Licencie (vrátane akýchkoľvek patentových licencií poskytnutých podľa odseku 11 odstavca 3).

Ak napravíte všetky porušenia tejto Licencie, potom je vaša licencia z daného autorského práva obnovená (a) dočasne, pokiaľ a pokým držiteľ autorských práv explicitne a s konečnou platnosťou neukončí vašu licenciu a (b) natrvalo, ak sa držiteľovi autorských práv nepodarí primeranými prostriedkami vás o porušení oboznámiť do 60 dní po ukončení.

Navyše, vaša licencia od daného držiteľa autorských práv sa natrvalo obnovuje aj v prípade, že vás držiteľ autorských práv primeranými prostriedkami oboznámi o porušení a toto je prvý krát, čo ste oboznámenie o porušení tejto Licencie (pre akékoľvek dielo) od toho držiteľa autorských práv obdržali a vy napravíte porušenie do 30 dní po doručení oznámenia.

Ukončenie vašich práv podľa tohto odseku neukončuje licenciu strán, ktoré na základe tejto Licencie obdržali kópie alebo práva od vás. Ak boli vaše práva ukončené a neboli natrvalo obnovené, nemáte právo prijať nové licencie pre daný materiál vyplývajúce z odseku 10.

9. Prijatie Licencie nie je povinné pre vlastnenie kópií

Pre prijímanie alebo spúšťanie kópie Programu nie ste povinný túto Licenciu prijať. Ak je to výlučne výsledkom použitia prenosu peer-to-peer, ani pomocné šírenie chráneného diela nevyžaduje prijatie. Nič iné ako táto Licencia vám však nedáva právo kopírovať alebo šíriť chránené dielo. V prípade, že Licenciu neprijmete, tieto činnosti porušujú autorské práva. Úpravou alebo šírením chráneného diela teda vyjadrujete súhlas s Licenciou a prijímate všetky jej ustanovenia a podmienky.

10. Automatické licencovanie následných príjemcov

Vždy, keď zverejňujete chránené dielo, získava príjemca od pôvodného poskytovateľa licencie licenciu na spúšťanie, úpravu alebo šírenie daného diela v súlade s ustanoveniami tejto Licencie. Nie ste zodpovedný za dodržiavanie tejto Licence tretími stranami.

“Prenos entity” je prenos kontroly nad organizáciou, alebo v podstate prenos všetkých jej aktív, alebo rozdelenie organizácie, alebo spojenie organizácií. Ak šírenie chráneného diela vyplýva z prenosu entity, každá strana transakcie, ktorá obdrží kópiu diela, taktiež obdrží všetky licencie k dielu, ktoré jeho predchodca mal, alebo mohol dávať podľa predchádzajúceho odstavca, plus obdrží právo na vlastnenie Úplného zdroja diela od predchodcu, ak ho predchodca vlastní alebo ho môže zadovážiť opodstatneným úsilím.

Nesmiete klásť žiadne prekážky výkonu zaručených práv príjemcu vyplývajúcich z tejto Licencie. Napríklad, nesmiete klásť žiadne licenčné poplatky, alebo iné poplatky za výkon práv udelených touto Licenciou a nesmiete iniciovať súdny spor (vrátane priečnych- a proti-pohľadávok v súdnom spore) vychádzajúc z toho, že tvorbou, používaním, predávaním, ponúknutím k predaju, alebo dovážaním Programu alebo akejkoľvek jeho časti sa zriekate akéhokoľvek patentového nároku.

11. Patenty

“Prispievateľ” je držiteľ autorských práv, ktorý touto Licenciou autorizuje použitie Programu alebo diela na Programe založenom. Takto licencované dielo sa nazýva “verzia prispievateľa”.

Prispievateľovými “základnými patentovými nárokmi” sú všetky vlastnené patentové nároky alebo patentové nároky kontrolované prispievateľom (už nadobudnuté alebo neskôr získané), ktoré by tvorbou, používaním, alebo predávaním verzie prispievateľa boli nejakým spôsobom (povoleným touto Licenciou) porušované, ale nezahrňuje nároky, ktoré by boli porušené len následkom ďalších úprav verzie prispievateľa. Pre potreby tejto definície, “kontrolovať” znamená aj právo udeliť patentové sublicencie spôsobom konzistentným s požiadavkami tejto Licencie.

Každý prispievateľ vám udeľuje neexkluzívnu, celosvetovú, bezodplatnú patentovú licenciu podľa prispievateľových základných patentových nárokov k tvorbe, používaniu, predávaniu, poskytnutiu k predaju, dovážaniu a inak, spúšťaniu, úprave a šíreniu obsahu verzie prispievateľa.

V ďalších troch odstavcoch sa “patentovou licenciou” myslí akýkoľvek výslovný súhlas alebo záväzok nevymáhať patent (výslovné povolenie používania patentu alebo zmluva o nežalovaní za porušenie patentu). “Udeliť” takúto patentovú licenciu nejakej strane znamená, buď takýto výslovný súhlas dať, alebo záväzok nevymáhať patent voči danej strane.

Ak vedome zverejníte chránené dielo, ktoré podlieha patentovej licencii a Úplný zdroj nie je zadarmo a podľa podmienok tejto Licencie nikomu prístupný na kopírovanie cez verejne prístupný sieťový server, alebo inak jednoducho sprístupnený, potom musíte (1) takýmto spôsobom Úplný zdroj sprístupniť, alebo (2) sa sami o výhodu patentovej licencie pre toto konkrétne dielo pripraviť, alebo (3) zaistiť, spôsobom konzistentným s požiadavkami tejto Licencie, aby sa patentová licencia prenášala na následných príjemcov. “Vedome” znamená, že máte skutočnú znalosť o tom, že vaše zverejnenie chráneného diela v krajine alebo, že použitie vášho chráneného diela príjemcom, by porušilo jedno alebo viac identifikovateľných patentov krajiny, o ktorých máte dôvod domnievať sa, že sú platné.

Ak budete zverejňovať, alebo šíriť chránené dielo prostredníctvom zaobstarania jeho zverejnenia na základe jednej transakcie alebo dohody a udelíte patentovú licenciu niektorej zo strán, ktoré chránené dielo prijíma a udeľujete tak povolenie na používanie, šírenie, upravovanie alebo zverejnenie konkrétneho exempláru chráneného diela, potom patentová licencia sa automaticky rozširuje na všetkých príjemcov chráneného diela a na diela na ňom založené.

Patentová licencia je “diskriminačná”, ak do oblasti svojej pôsobnosti zahŕňa zákazy výkonu, alebo je podmienená zákazom výkonu jednej alebo viacerých práv, ktoré sú touto Licenciou udelené. Chránené dielo nemôžete zverejňovať, ak ste uzavreli s treťou stranou, ktorá sa zaoberá obchodnou distribúciou softvéru, dohodu, podľa ktorej platíte tretej strane na základe rozsahu vášho úsilia vo zverejňovaní diela a podľa ktorej tretia strana udeľuje akejkoľvek strane, ktorá by prijala chránené dielo od vás, diskriminačnú patentovú licenciu (a) v súvislosti s kópiami chráneného diela zverejneného vami (alebo kópiami vyrobenými z týchto kópií), alebo (b) predovšetkým v súvislosti s konkrétnym produktom alebo kompiláciou, ktorá obsahuje chránené dielo. To všetko, pokiaľ ste túto dohodu uzavreli, alebo bola patentová licencia udelená pred 28. Marcom 2007.

Nič z tejto Licencie by sa nemalo vysvetľovať ako navádzanie na porušovanie alebo obmedzovanie patentov či iných vlastníckych práv, ktoré by sa na vás inak vzťahovali podľa platného patentového práva.

12. Neexistuje výnimka na úkor slobody ostatných

Ak sú vám uložené také podmienky (či už rozhodnutím súdu, zmluvou, alebo inak), ktoré sa vylučujú s podmienkami tejto Licencie, nie ste tým oslobodený od podmienok tejto Licencie. Ak nemôžete šíriť chránené dielo tak, aby ste vyhoveli zároveň svojim záväzkom vyplývajúcim z Licencie a iným platným záväzkom, nesmiete ho v dôsledku toho šíriť vôbec. Ak by ste, napríklad, súhlasili s podmienkami, ktoré by vám neumožňovali ďalšie bezplatné zverejňovanie všetkým, komu Program zverejňujete, potom by jediný možný spôsob, ako vyhovieť daným podmienkam a zároveň aj tejto Licencii, spočíval v ukončení šírenia Programu.

13. Použitie so Všeobecnou verejnou licenciou GNU Affero

Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia tejto Licencie, máte povolenie na prepojenie alebo kombinovanie akéhokoľvek chráneného diela s dielom licencovaným podľa 3. verzie Všeobecnej verejnej licencie GNU Affero do jediného kombinovaného diela a výsledné dielo zverejniť. Podmienky tejto Licencie sa budú naďalej vzťahovať na časť, ktorá je chráneným dielom, ale, pokiaľ ide o interakciu prostredníctvom siete, na kombinované dielo ako také budú platiť mimoriadne požiadavky odseku 13 Všeobecnej verejnej licencie GNU Affero.

14. Revidované verzie tejto Licencie

Free Software Foundation môže z času na čas vydať upravené a/alebo nové verzie Všeobecnej verejnej licencie GNU. Nové verzie sa budú svojou myšlienkou podobať súčasnej verzii, ale v niektorých detailoch sa kvôli riešeniu nových problémov či záujmov môžu líšiť.

Každej verzii je pridelené jednoznačné číslo verzie. Ak Program určí číslo verzie, vzťahuje sa naňho daná verzia Všeobecnej verejnej licencie GNU alebo ktorákoľvek “neskôr vydaná verzia”, a môžete sa podľa vlastného uváženia riadiť ustanoveniami a podmienkami tejto konkrétnej verzie, alebo ktorejkoľvek neskoršej verzie vydanej Free Software Foundation. Ak Program nešpecifikuje číslo verzie, môžete si vybrať ľubovoľnú verziu, akú Free Software Foundation vydala.

Ak Program určí, že proxy-server môže rozhodnúť, ktorá z budúcich verzií Všeobecnej verejnej licencie GNU môže byť použitá, verejné oznámenie prijatia niektorej verzie proxy-serverom vás trvalo autorizuje vybrať si pre Program tú danú verziu.

Neskôr vydané verzie licencie vám môžu zaručiť dodatočné alebo pozmenené oprávnenia. Avšak v dôsledku vášho výberu riadiť sa novšou verziou sa na žiadneho autora alebo držiteľa autorských práv neukladajú žiadne ďalšie záväzky.

15. Zrieknutie sa záruky

NA PROGRAM SA NEVZŤAHUJE ŽIADNA ZÁRUKA, V MIERE POVOLENEJ ZÁKONOM. POKIAĽ NIE JE PÍSOMNE UVEDENÉ INAK, DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV ALEBO INÉ STRANY POSKYTUJÚ PROGRAM “TAK, AKO JE”, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ, ALEBO VYPLÝVAJÚCEJ, VRÁTANE, ALE NIE LEN, ZÁRUK O OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. POKIAĽ IDE O KVALITU A VÝKONNOSŤ PROGRAMU, JE VŠETKO RIZIKO NA VÁS. AK BY SA V PROGRAME PREJAVILI CHYBY, NÁKLADY NA POTREBNÚ ÚDRŽBU, OPRAVU, ČI NÁPRAVU SÚ ROVNAKO NA VÁS.

16. Obmedzenie zodpovednosti

V ŽIADNOM PRÍPADE, S VÝNIMKOU TOHO, KEĎ TO VYŽADUJE PLATNÝ ZÁKON, ALEBO KEĎ TO BOLO PÍSOMNE ODSÚHLASENÉ, VÁM NEBUDE ŽIADNY Z DRŽITEĽOV AUTORSKÝCH PRÁV ANI ŽIADNA INÁ STRANA, KTORÁ SMIE UPRAVOVAŤ ČI ŠÍRIŤ PROGRAM V SÚLADE S PREDCHÁDZAJÚCIMI USTANOVENIAMI, ZODPOVEDAŤ ZA ŠKODY, VRÁTANE VŠETKÝCH VŠEOBECNÝCH, ŠPECIÁLNYCH, NÁHODNÝCH, ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH Z POUŽÍVANIA, ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ PROGRAM (VRÁTANE, ALE NIE LEN, STRATY ALEBO SKRESLENIA DÁT, ALEBO TRVALÝCH ŠKÔD SPÔSOBENÝCH VÁM ALEBO TRETÍM STRANÁM, ALEBO ZLYHANÍM FUNKCIE PROGRAMU V SÚČINNOSTI S INÝMI PROGRAMAMI), A TO AJ V PRÍPADE, ŽE TENTO DRŽITEĽ AUTORSKÝCH PRÁV, ALEBO INÁ STRANA, BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

17. Výklad odsekov 15 a 16

Ak hore uvedené zrieknutie sa záruky a obmedzenie zodpovednosti nemôžu byť vzhľadom na svoje podmienky miesto-právne vykonateľné, príslušný súd by mal vychádzať z miestnych zákonov, ktoré sa najviac približujú zbaveniu všetkej občianskoprávnej zodpovednosti v súvislosti s Programom, pokiaľ nie je záruka alebo prevzatie zodpovednosti sprevádzané spoplatnením kópií Programu.

KONIEC USTANOVENÍ A PODMIENOK

Ako uplatniť tieto ustanovenia na vaše nové programy

Ak vyviniete nový program, a chcete, aby bol verejnosti čo najviac k úžitku, najlepšie to dosiahnete tým, že ho prehlásite za slobodný softvér, ktorý môže ktokoľvek šíriť a meniť za podmienok tu uvedených.

Ak sa tak rozhodnete, pripojte k programu nasledovné údaje. Najbezpečnejším spôsobom je pripojiť údaje na začiatok každého súboru so zdrojovým kódom, čím sa najúčinnejšie poukáže na vylúčenie záruky. V každom súbore by potom mal byť prinajmenšom riadok s podpisom autora a odkazom na miesto, kde možno získať ostatné úplné údaje.

<jeden riadok s menom programu a krátkym popisom toho, čo robí>
Copyright (C) <rok> <meno autora>

Tento program je slobodný softvér: môžete ho šíriť a upravovať podľa ustanovení Všeobecnej verejnej licencie GNU (GNU General Public Licence), vydávanej nadáciou Free Software Foundation a to buď podľa 3. verzie tejto Licencie, alebo (podľa vášho uváženia) ktorejkoľvek neskoršej verzie.

Tento program je rozširovaný v nádeji, že bude užitočný, avšak BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. Neposkytujú sa ani odvodené záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. Ďalšie podrobnosti hľadajte vo Všeobecnej verejne licencii GNU.

Kópiu Všeobecnej verejnej licencie GNU ste mali dostať spolu s týmto programom. Ak sa tak nestalo, nájdete ju tu: <http://www.gnu.org/licenses/>.

Pripojte aj informáciu o tom, ako je možné sa s vami spojiť - elektronickou poštou alebo listom.

Pokiaľ je program interaktívny, zariaďte, aby sa pri štarte v interaktívnom móde vypísalo hlásenie podobné tomuto:

<program> Copyright (C) <rok> <meno autora>
Tento program je ABSOLÚTNE BEZ ZÁRUKY; podrobnosti sa dozviete zadaním ’show w’.
Ide o slobodný softvér a jeho šírenie je za istých podmienok vítané; podrobnosti získate zadaním ’show c’.

Hypotetické povely ’show w’ a ’show c’ by mali zobraziť príslušné pasáže Všeobecnej verejnej licencie. Samozrejme, zodpovedajúce povely nemusia byť práve tieto, v grafickom používateľskom prostredí (GUI) to môže byť napríklad časť “O nás” alebo “O programe”.

Pokiaľ je to nutné, mali by ste u svojho zamestnávateľa (ak pracujete ako programátor) alebo predstaviteľa vašej školy (ak nejakú navštevujete) vybaviť, aby podpísal “zrieknutie sa autorských práv” k Programu. Viac informácií o tom, ako to spraviť a zároveň neporušiť GNU GPL, nájdete na http://www.gnu.org/licenses/.

Všeobecná verejná licencia GNU neumožňuje zahrnutie vášho programu do programov, ktoré nepodliehajú Licencii. Ak je váš program knižnicou podprogramov, môžete považovať za užitočnejšie povoliť len naviazanie iných aplikácií (nepodliehajúcich tejto Licencii) na túto knižnicu. Ak tak chcete urobiť, namiesto tejto Licencie použite Všeobecnú verejnú licenciu GNU Lesser. Ale ešte pred tým si, prosím, prečítajte: http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html.


Právně závazný anglický originál této licence naleznete na stránkách nadace FSF: GNU General Public License (version 3).
Autor slovenského překladu této licence si přál zůstat v anonymitě.

Tento překlad můžete dále šířit za podmínek Creative Commons BY ND.
Našli jste v překladu pravopisnou, stylistickou či věcnou chybu? Dejte nám prosím vědět, ať ji můžeme opravit.