Všeobecná verejná licencia GNU verze 2 (GNU GPL v2)


This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Slovak. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL - only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Slovak speakers understand the GNU GPL better.

Toto je neoficiálny slovenský preklad GNU General Public License (Všeobecnej verejnej licencie GNU). Tento preklad nebol uverejnený nadáciou Free Software Foundation a tak právne neupravuje distribučné podmienky softvéru, ktorý je licencovaný pod GNU GPL. Právne záväzný je len anglický originál GNU GPL. Dúfame však, že preklad pomôže slovákom lepšie porozumieť GNU GPL.


2. verzia, Jún 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Kopírovanie a distribúcia doslovných kópií tohto licenčného dokumentu sú povolené, ale jeho upravovanie je zakázané.

Preambula

Väčšina licencií pre softvér je navrhnutých tak, aby obmedzovali slobodu jeho zdieľania a upravovania. Naopak, Všeobecná verejná licencia GNU vám zaručuje slobodu zdieľania a upravovania slobodného softvéru - zaisťuje, že softvér je slobodný pre všetkých jeho používateľov. Táto Všeobecná verejná licencia sa vzťahuje na väčšinu softvéru nadácie Free Software Foundation a na akýkoľvek iný program, ktorého autor ju príjme. (Niektorý softvér Free Software Foundation je namiesto toho licencovaný pod GNU Lesser General Public Licence.) Aj vy ju môžete použiť pre svoje programy.

Ak hovoríme o slobodnom softvéri, myslíme tým slobodu používania, nie cenu. Naše Všeobecné verejné licencie sú navrhnuté tak, aby ste mohli voľne šíriť kópie slobodného softvéru (a ak chcete, nechať si za to aj zaplatiť), aby ste obdržali zdrojový kód, alebo ho mali možnosť získať, aby ste mohli tento softvér meniť alebo jeho časti používať v nových programoch a aby ste vedeli, že to môžete urobiť.

Aby sme mohli chrániť vaše práva, musíme zabrániť tomu, aby vám ktokoľvek tieto práva upieral, alebo žiadal, aby ste sa týchto práv zriekli. Preto aj vy máte isté povinnosti, ktoré musíte dodržať, ak šírite, alebo upravujete takýto softvér.

Napríklad, ak šírite kópie programu, či už zdarma alebo za poplatok, musíte poskytnúť príjemcovi tie isté práva, ktoré ste sami obdržali. Musíte zaručiť, že aj príjemcovia dostanú, alebo môžu získať, zdrojový kód. A musíte ich upozorniť na tieto podmienky, aby aj oni poznali svoje práva.

Vaše práva chránime v dvoch krokoch: (1) zabezpečením autorských práv k softvéru, a (2) ponúknutím tejto licencie, ktorá vám dáva právoplatné povolenie k jeho kopírovaniu, šíreniu a/alebo jeho úprave.

Kvôli ochrane každého autora a nás samotných, chceme zaručiť, aby každý chápal skutočnosť, že na tento slobodný softvér neexistuje žiadna záruka. Ak je softvér niekým iným upravený a šírený ďalej, chceme, aby príjemcovia vedeli, že to, čo majú, nie je originál, aby sa akékoľvek problémy spôsobené inými neodrazili na reputácii pôvodných autorov.

Záverom, každý slobodný program je neustále ohrozený softvérovými patentmi. Radi by sme zamedzili nebezpečiu, že by distribútori slobodného programu obdržali samostatné patentové osvedčenia a tým by učinili takýto program viazaným. Aby sme tomu zamedzili, deklarujeme, že každý patent vzťahujúci sa na slobodný program, musí umožňovať slobodné používanie, alebo nesmie byť vydaný vôbec.

Presné ustanovenia a podmienky pre kopírovanie, šírenie a upravovanie nájdete nižšie.

USTANOVENIA a PODMIENKY pre KOPÍROVANIE, ŠÍRENIE a UPRAVOVANIE

0. Táto Licencia sa vzťahuje na program alebo iné dielo, ktoré obsahuje autorom umiestnenú zmienku o tom, že môže byť šírené podľa ustanovení Všeobecnej verejnej licencie GNU. Ďalej je takýto program alebo dielo označované pojmom “Program” a “dielo založené na Programe” znamená buď Program samotný, alebo každé iné dielo z neho odvodené podľa autorského zákona: čo znamená dielo obsahujúce Program, alebo jeho časti, doslovne alebo s úpravami, prípadne v preklade do iného jazyka. (Ďalej je preklad zahrňovaný pod pojmom “úprava”.) Používateľ Licencie je označovaný ako “Vy”.

Iné činnosti ako kopírovanie, šírenie a upravovanie Programu nie sú Licenciou pokryté, sú mimo jej rámec. Akt spustenia Programu nie je obmedzený a výstup z Programu je pokrytý Licenciou iba vtedy, ak obsah výstupu vytvorí dielo založené na Programe (nezávisle od toho, či bolo vytvorené činnosťou Programu). Posúdenie platnosti predchádzajúcej vety závisí na tom, čo Program vykonáva.

1. Môžete kopírovať a šíriť doslovné kópie zdrojového kódu Programu tak, ako ste ho obdržali, na ľubovoľnom médiu, za predpokladu, že na každej kópii viditeľne a vhodne uvediete zmienku o autorovi a absencii záruky; ponecháte nedotknuté všetky zmienky odkazujúce na Licenciu a zmienky o absencii záruky; a dáte každému príjemcovi spolu s Programom kópiu tejto Licencie.

Za fyzický akt prenesenia kópie môžete žiadať poplatok a podľa vlastného uváženia môžete ponúknuť za poplatok aj záručnú ochranu.

2. Môžete upravovať vašu kópiu, alebo kópie Programu, alebo ktorejkoľvek jeho časti a tak vytvoriť dielo založené na Programe, a kopírovať a šíriť takéto úpravy, či dielo, podľa podmienok odseku 1 vyššie, za predpokladu, že splníte aj všetky tu vymenované podmienky:

  • a) Upravené súbory musíte doplniť zreteľnou zmienkou uvádzajúcou, že ste súbory zmenili s dátumom každej zmeny.
  • b) Musíte umožniť, aby akékoľvek vami zverejnené alebo šírené dielo, ktoré ako celok alebo v častiach, obsahuje, alebo je odvodené z Programu alebo jeho časti, mohlo byť ako celok bezplatne poskytnuté každej tretej osobe v súlade s ustanoveniami tejto Licencie.
  • c) Ak upravený Program interaktívne číta povely po spustení, musíte zaistiť, aby pri bežnom spôsobe jeho spustenia vytlačil alebo zobrazil hlásenie obsahujúce zmienku o autorských právach a zmienku o absencii záruky (alebo zmienku o tom, že záruku poskytujete vy) a že používatelia môžu Program ďalej šíriť za podmienok Licencie a že používateľ musí byť oboznámený, akým spôsobom môže nahliadnuť do textu tejto Licencie. (Výnimka: V prípade, že je sám Program interaktívny, ale žiadne také hlásenie nevypisuje, nepožaduje sa, aby vaše dielo založené na Programe takéto hlásenie vypisovalo.)

Tieto požiadavky sa vzťahujú k upravenému dielu ako celku. Pokiaľ identifikovateľné časti diela nie sú odvodené z Programu a môžu byť samo o sebe považované za nezávislé a samostatné diela, potom sa táto Licencia a jej ustanovenia na tieto časti nevzťahujú, ak sú zvlášť šírené ako nezávislé diela. Ale ak rovnaké časti šírite ako časti celku, ktorým je dielo založené na Programe, musí byť šírenie tohoto celku podriadené ustanoveniam tejto Licencie tak, že sa povolenia poskytnuté ďalším používateľom Licencie rozšíria na celé dielo, teda na všetky jeho časti bez ohľadu na to, kto ktorú časť napísal.

Zmyslom tohoto odseku teda nie je získanie práv na dielo, ktoré bolo celé napísané vami, ani popieranie vašich práv voči nemu, skutočným zmyslom je výkon práva na riadenie šírenia odvodených alebo kolektívnych diel založených na Programe.

Len preto, že je iné dielo, ktoré nie je založené na Programe, s Programom (alebo dielom založeným na Programe) spoločne na pamäťovom alebo distribučnom médiu, toto iné dielo nespadá do pôsobnosti tejto Licencie.

3. Môžete kopírovať a šíriť Program (alebo dielo založené na Programe podľa ustanovení odseku 2) prostredníctvom strojového kódu alebo v spustiteľnej forme, podľa ustanovení odsekov 1 a 2, uvedených vyššie, ak splníte aspoň jednu z týchto podmienok:

  • a) Doplníte ho úplným strojovo čitateľným zdrojovým kódom, ktorý musí byť šírený podľa ustanovení odsekov 1 a 2 uvedených vyššie, a to na médiu bežne používanom pre šírenie softvéru.
  • b) Doplníte ho písomnou ponukou platnou najmenej tri roky, podľa ktorej akejkoľvek tretej strane poskytnete kópiu úplného strojovo čitateľného zdrojového kódu, ktorá musí byť šírená podľa ustanovení odsekov 1 a 2 uvedených vyššie, na médiu bežne používanom pre šírenie softvéru a za poplatok neprevyšujúci náklady vynaložené na fyzickú výrobu takejto kópie.
  • c) Doplníte ho informáciou, ktorú ste dostali ohľadom ponuky na poskytnutie príslušného zdrojového kódu. (Táto alternatíva je povolená len pre nekomerčné šírenie a to len vtedy, ak ste obdržali Program v strojovom kóde alebo v spustiteľnej forme spolu s takouto ponukou, v súlade s podmienkou b) vyššie.)

Zdrojový kód k dielu je najvhodnejšou formou diela pre jeho prípadné úpravy. Pre spustiteľné dielo úplný zdrojový kód znamená všetok zdrojový kód pre všetky moduly, ktoré obsahuje, vrátane akýchkoľvek ďalších súborov pre definíciu rozhrania a dávkových súborov potrebných pre kompiláciu a inštaláciu spustiteľného diela. Zvláštnou výnimkou sú časti, ktoré sú bežne šírené (v zdrojovej alebo binárnej forme) s hlavnými súčasťami (kompilátor, jadro, apod.) operačného systému, na ktorom spustiteľné dielo beží, ale len pokiaľ takáto časť sama nesprevádza spustiteľné dielo.

Ak sa spustiteľné dielo alebo strojový kód šíri poskytnutím prístupu na miesto, odkiaľ je ho možné kopírovať, potom sa za šírenie zdrojového kódu považuje poskytnutie rovnakého prístupu na miesto, odkiaľ je možné kopírovať zdrojový kód, aj keď pritom nie sú tretie strany nútené ku skopírovaniu zdrojového kódu spolu so strojovým.

4. Nesmiete kopírovať, upravovať, poskytovať sublicencie, alebo šíriť Program iným spôsobom ako vyslovene uvedeným v tejto Licencii. Akýkoľvek iný pokus o kopírovanie, upravovanie, poskytnutie sublicencie, alebo šírenie Programu je neplatný a automaticky ukončí vaše práva dané touto Licenciou. Avšak strany, ktoré od vás obdržali kópie alebo práva v súlade s touto Licenciou, nemajú ukončené svoje práva dané Licenciou, pokiaľ sa jej plne podriaďujú.

5. Keďže ste túto Licenciu nepodpísali, nie je vašou povinnosťou ju prijať. Nič iné vám však nedáva právo kopírovať alebo šíriť Program alebo jeho odvodené diela. V prípade, že túto Licenciu neprijmete, sú tieto činnosti zakázané zákonom. Úpravou alebo šírením Programu (alebo každého diela založeného na Programe) teda vyjadrujete súhlas s Licenciou a prijímate všetky jej ustanovenia a podmienky pre kopírovanie, upravovanie alebo šírenie Programu alebo diel na ňom založených.

6. Vždy, keď šírite Program (alebo dielo založené na Programe) ďalej, príjemca od autora získava právo kopírovať, upravovať alebo šíriť Program v súlade s týmito ustanoveniami. Nesmiete klásť žiadne prekážky výkonu tu zaručených práv príjemcu. Nie ste zodpovedný za vymáhanie dodržiavania tejto Licencie tretími stranami.

7. Ak sú vám rozhodnutím súdu, alebo obvinením z porušenia patentu, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu (nielen v súvislosti s patentmi), uložené také podmienky (či už príkazom súdu, zmluvou, alebo inak), ktoré sa vylučujú s podmienkami tejto Licencie, nie ste tým oslobodený od podmienok tejto Licencie. Ak nemôžete šíriť Program tak, aby ste vyhoveli zároveň svojim záväzkom vyplývajúcim z tejto Licencie a iným platným záväzkom, nesmiete ho v dôsledku toho šíriť vôbec. Ak by napríklad patentové osvedčenie nepovoľovalo bezplatné šírenie Programu každému, kto vašim priamym alebo nepriamym pričinením získa jeho kópie, potom by jediný možný spôsob, ako vyhovieť patentovému osvedčeniu a zároveň aj tejto Licencii, spočíval v úplnom ukončení šírenia Programu.

Pokiaľ by sa za istých okolností javila niektorá časť tohto odseku ako neplatná alebo nevynútiteľná, ostáva okrem tejto časti v platnosti celý zvyšok tohto odseku, a za všetkých iných ako týchto okolností ostáva platný odsek ako celok.

Zmyslom tohto odseku nie je navádzať k porušovaniu patentov či iných vlastníckych práv, ani tieto práva alebo patenty spochybňovať. Jediným jeho zmyslom je ochrana integrity systému šírenia slobodného softvéru, ktorý je používaný verejnými licenciami. Mnohí ľudia prispeli k veľkému množstvu softvéru šíreného týmto systémom, spoliehajúc sa na jeho dôsledné dodržiavanie. Záleží len na autorovi/darcovi, či si praje šíriť softvér prostredníctvom nejakého iného systému a žiaden používateľ Licencie nemôže takéto rozhodnutie spochybňovať.

Tento odsek má vyjasniť, čo je považované za dôsledok plynúci zo zvyšku tejto Licencie.

8. Ak je šírenie či použitie Programu v niektorých krajinách obmedzené, buď patentmi, alebo autorským zákonom, môže autor, ktorý zveruje Program do pôsobnosti tejto Licencie, pridať výslovné geografické obmedzenie vylučujúce takéto krajiny, takže šírenie je povolené len v tých krajinách, ktoré nie sú týmto spôsobom vylúčené. Potom sa takéto geografické obmedzenia stávajú súčasťou tejto Licencie.

9. Free Software Foundation môže občas vydať upravené a/alebo nové verzie Licencie. Takéto nové verzie sa budú svojou myšlienkou podobať súčasnej verzii, ale môžu sa riešením nových problémov či záujmov líšiť v niektorých detailoch.

Každej verzii je pridelené jednoznačné číslo verzie. Ak Program určí číslo verzie, vzťahuje sa naňho daná verzia alebo ktorákoľvek “neskôr vydaná verzia”, a môžete sa podľa vlastného uváženia riadiť ustanoveniami a podmienkami tejto konkrétnej verzie, alebo ktorejkoľvek neskoršej verzie vydanej Free Software Foundation. Ak Program nešpecifikuje číslo verzie, môžete si vybrať ľubovoľnú verziu, ktorú Free Software Foundation vydala.

10. Ak si prajete zahrnúť časti Programu do iných slobodných programov, ktorých podmienky pre šírenie sú odlišné, zašlite autorovi žiadosť o povolenie. V prípade softvéru, ku ktorým vlastní autorské práva Free Software Foundation, napíšte Free Software Foundation; niekedy robíme výnimky z tu uvedených ustanovení. Rozhodnutie Free Software Foundation bude vedené dvomi cieľmi - zachovaním voľného šírenia všetkých odvodenín nášho slobodného softvéru a všeobecnou podporou zdieľania a opätovného využitia softvéru.

BEZ ZÁRUKY

11. PRETOŽE PROGRAM JE LICENCOVANÝ BEZPLATNE, NA PROGRAM SA NEVZŤAHUJE ŽIADNA ZÁRUKA, V MIERE POVOLENEJ ZÁKONOM. POKIAĽ NIE JE PÍSOMNE UVEDENÉ INAK, DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV ALEBO INÉ STRANY POSKYTUJÚ PROGRAM “TAK, AKO JE”, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ, ALEBO VYPLÝVAJÚCEJ, VRÁTANE, ALE NIE LEN, ZÁRUK O OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. POKIAĽ IDE O KVALITU A VÝKONNOSŤ PROGRAMU, JE VŠETKO RIZIKO NA VÁS. AK BY SA V PROGRAME PREJAVILI CHYBY, NÁKLADY NA POTREBNÚ ÚDRŽBU, OPRAVU, ČI NÁPRAVU SÚ ROVNAKO NA VÁS.

12. V ŽIADNOM PRÍPADE, S VÝNIMKOU TOHO, KEĎ TO VYŽADUJE PLATNÝ ZÁKON, ALEBO KEĎ TO BOLO PÍSOMNE ODSÚHLASENÉ, VÁM NEBUDE ŽIADNY Z DRŽITEĽOV AUTORSKÝCH PRÁV ANI ŽIADNA INÁ STRANA, KTORÁ SMIE UPRAVOVAŤ ČI ŠÍRIŤ PROGRAM V SÚLADE S PREDCHÁDZAJÚCIMI USTANOVENIAMI, ZODPOVEDAŤ ZA ŠKODY, VRÁTANE VŠETKÝCH VŠEOBECNÝCH, ŠPECIÁLNYCH, NÁHODNÝCH, ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH Z POUŽÍVANIA, ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ PROGRAM (VRÁTANE, ALE NIE LEN, STRATY ALEBO SKRESLENIA DÁT, ALEBO TRVALÝCH ŠKÔD SPÔSOBENÝCH VÁM ALEBO TRETÍM STRANÁM, ALEBO ZLYHANÍM FUNKCIE PROGRAMU V SÚČINNOSTI S INÝMI PROGRAMAMI), A TO AJ V PRÍPADE, ŽE TENTO DRŽITEĽ AUTORSKÝCH PRÁV, ALEBO INÁ STRANA, BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

KONIEC USTANOVENÍ A PODMIENOK

Ako uplatniť tieto ustanovenia na vaše nové programy

Ak vyviniete nový program a chcete, aby bol verejnosti čo najviac k úžitku, najlepšie to dosiahnete tým, že ho prehlásite za slobodný softvér, ktorý môže ktokoľvek šíriť a meniť za podmienok tu uvedených.

Ak sa tak rozhodnete, pripojte k programu nasledovné údaje. Najbezpečnejším spôsobom je pripojiť údaje na začiatok každého súboru so zdrojovým kódom, čím sa najúčinnejšie poukáže na vylúčenie záruky. V každom súbore by potom mal byť prinajmenšom riadok s podpisom autora a odkazom na miesto, kde možno získať ostatné úplné údaje.

<jeden riadok s menom programu a krátkym popisom toho, čo robí>
Copyright (C) <rok> <meno autora>

Tento program je slobodný softvér: môžete ho šíriť a upravovať podľa ustanovení Všeobecnej verejnej licencie GNU (GNU General Public Licence), vydávanej nadáciou Free Software Foundation, a to buď podľa 2. verzie tejto Licencie, alebo (podľa vášho uváženia) ktorejkoľvek neskoršej verzie.

Tento program je šírený v nádeji, že bude užitočný, avšak BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. Neposkytujú sa ani odvodené záruky OBCHODOVATEĽNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. Ďalšie podrobnosti hľadajte vo Všeobecnej verejnej licencii GNU.

Kópiu Všeobecnej verejnej licencie GNU ste mali dostať spolu s týmto programom. Ak sa tak nestalo, napíšte na: Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Pripojte aj informáciu o tom, ako je možné sa s vami spojiť - elektronickou poštou alebo listom.

Pokiaľ je program interaktívny, zariaďte, aby sa pri štarte v interaktívnom móde vypísalo hlásenie podobné tomuto:

<program> Copyright (C) <rok> <meno autora>
<program> je ABSOLÚTNE BEZ ZÁRUKY; podrobnosti sa dozviete zadaním ’show w’.
Ide o slobodný softvér a jeho šírenie je za istých podmienok vítané; podrobnosti získate zadaním ’show c’.

Hypotetické povely ’show w’ a ’show c’ by mali zobraziť príslušné pasáže Všeobecnej verejnej licencie. Samozrejme, zodpovedajúce povely nemusia byť práve tieto, môžu to byť dokonca kliknutia myšou alebo odkazy v menu - čokoľvek, čo sa do vášho programu hodí.

Pokiaľ je to nutné, mali by ste u svojho zamestnávateľa (ak pracujete ako programátor) alebo predstaviteľa vašej školy (ak nejakú navštevujete) vybaviť, aby podpísal “zrieknutie sa autorských práv” k Programu. Tu je príklad ako:

<Názov firmy s.r.o.> sa zrieka distribučných a majetkových práv k programu <program> (ktorý robí to a to) napísaného <autorom>.

(podpis <autora>), <dátum> v <meste>
<autor>, <pozícia vo firme>

Táto Všeobecná verejná licencia GNU neumožňuje zahrnutie vášho programu do viazaných programov. Ak je váš program knižnicou podprogramov, zvážte, či nie je užitočnejšie povoliť len naviazanie iných aplikácií (nepodliehajúcich tejto Licencii) na túto knižnicu. Ak tak chcete urobiť, namiesto tejto Licencie použite Všeobecnú verejnú licenciu GNU Lesser.


Právně závazný anglický originál této licence naleznete na stránkách nadace FSF: GNU General Public License (version 2).
Autor slovenského překladu této licence si přál zůstat v anonymitě.

Tento překlad můžete dále šířit za podmínek Creative Commons BY ND.
Našli jste v překladu pravopisnou, stylistickou či věcnou chybu? Dejte nám prosím vědět, ať ji můžeme opravit.