Všeobecná verejná licencia GNU verze 1 (GNU GPL v1)


This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Slovak. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL - only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Slovak speakers understand the GNU GPL better.

Toto je neoficiálny slovenský preklad GNU General Public License (Všeobecnej verejnej licencie GNU). Tento preklad nebol uverejnený nadáciou Free Software Foundation a tak právne neupravuje distribučné podmienky softvéru, ktorý je licencovaný pod GNU GPL. Právne záväzný je len anglický originál GNU GPL. Dúfame však, že preklad pomôže slovákom lepšie porozumieť GNU GPL.


1. verzia, Február 1989

Copyright © 1989 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Kopírovanie a distribúcia doslovných kópií tohto licenčného dokumentu sú povolené, ale jeho upravovanie je zakázané.

Preambula

Licenčné zmluvy u väčšiny softvérových firiem sa snažia o to, aby boli používatelia vydaní na milosť a nemilosť týchto firiem. Naopak, Všeobecná verejná licencia GNU vám zaručuje slobodu zdieľania a upravovania slobodného softvéru - zaisťuje, že softvér je slobodný pre všetkých jeho používateľov. Všeobecná verejná licencia sa vzťahuje na väčšinu softvéru nadácie Free Software Foundation a na akékoľvek iné programy, ktorých autori ju príjmu. Aj vy ju môžete použiť pre svoje programy.

Ak hovoríme o slobodnom softvéri, myslíme tým slobodu používania, nie cenu. Všeobecná verejná licencia je navrhnutá tak, aby ste mohli dať alebo predať slobodný softvér, aby ste obdržali zdrojový kód, alebo ho mali možnosť získať, aby ste mohli tento softvér meniť alebo jeho časti používať v nových programoch a aby ste vedeli, že to môžete urobiť.

Aby sme mohli chrániť vaše práva, musíme zabrániť tomu, aby vám ktokoľvek tieto práva upieral, alebo žiadal, aby ste sa týchto práv zriekli. Tieto obmedzenia sa pretavujú do istých povinností, ktoré musíte dodržať, ak šírite, alebo upravujete takýto softvér.

Napríklad, ak šírite kópie programu, či už zdarma alebo za poplatok, musíte poskytnúť príjemcovi tie isté práva, ktoré ste sami obdržali. Musíte zaručiť, že aj príjemcovia dostanú, alebo môžu získať, zdrojový kód. A musíte ich oboznámiť so svojimi právami.

Vaše práva chránime v dvoch krokoch: (1) zabezpečením autorských práv k softvéru, a (2) ponúknutím tejto licencie, ktorá vám dáva právoplatné povolenie k jeho kopírovaniu, šíreniu a/alebo jeho úprave.

Kvôli ochrane každého autora a nás samotných, chceme zaručiť, aby každý chápal skutočnosť, že na tento slobodný softvér neexistuje žiadna záruka. Ak je softvér niekým iným upravený a šírený ďalej, chceme, aby príjemcovia vedeli, že to, čo majú, nie je originál, aby sa akékoľvek problémy spôsobené inými neodrazili na reputácii pôvodných autorov.

Presné ustanovenia a podmienky pre kopírovanie, šírenie a upravovanie nájdete nižšie.

USTANOVENIA a PODMIENKY pre KOPÍROVANIE, ŠÍRENIE a UPRAVOVANIE

0. Táto Licenčná zmluva sa vzťahuje na program alebo iné dielo, ktoré obsahuje vlastníkom autorských práv umiestnenú zmienku o tom, že môže byť šírené podľa ustanovení tejto Všeobecnej verejnej licencie. Pojmom “Program” sa nižšie označuje akýkoľvek taký program alebo dielo a “dielo založené Programe” značí buď Program samotný, alebo dielo obsahujúce Program, alebo jeho časti, doslovne alebo s úpravami. Používateľ Licencie je označovaný ako “Vy”.

1. Môžete kopírovať a šíriť doslovné kópie zdrojového kódu Programu tak, ako ste ho obdržali, na ľubovoľnom médiu, za predpokladu, že na každej kópii viditeľne a vhodne uvediete zmienku o autorovi a absencii záruky, že necháte nedotknuté všetky zmienky odkazujúce na túto Všeobecnú verejnú licenciu a zmienky o absencii záruky a že dáte každému príjemcovi spolu s Programom kópiu tejto Všeobecnej verejnej licencie. Za fyzický akt prenesenia kópie môžete žiadať poplatok.

2. Môžete upravovať vašu kópiu, alebo kópie Programu, alebo ktorejkoľvek jeho časti a tak vytvoriť dielo založené na Programe, a kopírovať a šíriť takéto úpravy, či dielo, podľa platných podmienok odseku 1, uvedeného vyššie, za predpokladu, že splníte aj všetky tu vymenované podmienky:

  • a) Upravené súbory musíte doplniť zreteľnou zmienkou uvádzajúcou, že ste súbory zmenili a dátum každej zmeny.
  • b) Musíte umožniť, aby akékoľvek vami zverejnené alebo šírené dielo, ktoré ako celok alebo v častiach, obsahuje, alebo je odvodené z Programu alebo jeho časti, mohlo byť ako celok bezplatne poskytnuté každej tretej osobe v súlade s ustanoveniami tejto Všeobecnej verejnej licencie.
  • c) Ak upravený Program interaktívne číta povely po spustení, musíte zaistiť, aby pri bežnom spôsobe jeho spustenia vytlačil alebo zobrazil hlásenie obsahujúce zmienku o autorovi a zmienku o absencii záruky (alebo zmienku o tom, že záruku poskytujete vy) a že používatelia môžu program ďalej šíriť za týchto podmienok a že používateľ musí byť oboznámený, akým spôsobom môže nahliadnuť do textu tejto Všeobecnej verejnej licencie.
  • d) Za fyzický akt prenesenia kópie môžete žiadať poplatok a podľa vlastného uváženia môžete ponúknuť za poplatok aj záručnú ochranu.

Len preto, že je iné dielo, ktoré nie je založené na Programe, s Programom (alebo jeho odvodeninou) spoločne na pamäťovom alebo distribučnom médiu, toto iné dielo nespadá do pôsobnosti týchto podmienok.

3. Môžete kopírovať a šíriť Program (alebo dielo založené na Programe podľa ustanovení odseku 2) prostredníctvom strojového kódu alebo v spustiteľnej forme, podľa ustanovení odsekov 1 a 2, uvedených vyššie, ak splníte aspoň jednu z týchto podmienok:

  • a) Doplníte strojový kód úplným strojovo čitateľným zdrojovým kódom, ktorý musí byť šírený podľa ustanovení odsekov 1 a 2 uvedených vyššie, a to na médiu bežne používanom pre šírenie softvéru.
  • b) Doplníte strojový kód písomnou ponukou, platnou najmenej tri roky, podľa ktorej poskytnete akejkoľvek tretej strane kópiu úplného strojovo čitateľného zdrojového kódu, ktorá musí byť šírená podľa ustanovení odsekov 1 a 2 uvedených vyššie, na médiu bežne používanom pre šírenie softvéru, za poplatok neprevyšujúci náklady vynaložené na fyzickú výrobu takejto kópie.
  • c) Doplníte ho informáciou, ktorú ste dostal ohľadom ponuky na poskytnutie úplného zdrojového kódu. (Táto alternatíva je povolená len pre nekomerčné šírenie a to iba vtedy, ak ste obdržali Program v strojovom kóde spolu s takouto ponukou odpovedajúcou podmienke b) vyššie.)

Zdrojový kód je najvhodnejšou formou diela pre jeho prípadné úpravy. Pre spustiteľné dielo šírené prostredníctvom strojového kódu, znamená úplný zdrojový kód všetok zdrojový kód pre všetky moduly, ktoré obsahuje, ale zvláštnou výnimkou sú štandardné knižnice operačného systému, na ktorom je súbor spustiteľný, alebo štandardné hlavičkové a definičné súbory, ktoré prislúchajú operačnému systému.

4. Nesmiete kopírovať, upravovať, poskytovať sublicencie, alebo šíriť Program iným spôsobom ako vyslovene uvedeným v tejto Všeobecnej verejnej licencii. Akýkoľvek iný pokus o kopírovanie, upravovanie, poskytnutie sublicencie, alebo šírenie Programu je neplatný a automaticky ukončí vaše práva dané touto Licenciou. Avšak strany, ktoré od vás obdržali kópie alebo práva v súlade s touto Všeobecnou verejnou licenciou, nemajú ukončené svoje licencie, pokiaľ sa im plne podriaďujú.

5. Úpravou alebo šírením Programu (alebo každého diela založeného na Programe) teda vyjadrujete súhlas s touto licenciou a prijímate všetky jej ustanovenia a podmienky.

6. Vždy, keď šírite Program (alebo dielo založené na Programe), príjemca od autora získava licenciu na kopírovanie, upravovanie alebo šírenie Programu v súlade s týmito ustanoveniami. Nesmiete klásť žiadne prekážky výkonu tu zaručených práv príjemcu.

7. Free Software Foundation môže z času načas vydať upravené a/alebo nové verzie Všeobecnej verejnej licencie. Takéto nové verzie sa budú svojou myšlienkou podobať súčasnej verzii, ale môžu sa líšiť riešením nových problémov či záujmov v niektorých detailoch.

Každej verzii je pridelené jednoznačné číslo verzie. Ak Program určí číslo verzie, vzťahuje sa naňho daná verzia alebo ktorákoľvek “neskôr vydaná verzia”, a môžete sa podľa vlastného uváženia riadiť ustanoveniami a podmienkami tejto konkrétnej verzie, alebo ktorejkoľvek neskoršej verzie vydanej Free Software Foundation. Ak Program nešpecifikuje číslo verzie, môžete si vybrať ľubovoľnú verziu, akú Free Software Foundation vydala.

8. Ak si prajete zahrnúť časti Programu do iných voľne šíriteľných programov, ktorých podmienky pre šírenie sú odlišné, zašlite autorovi žiadosť o povolenie. V prípade softvéru, ku ktorým vlastní autorské práva Free Software Foundation, napíšte Free Software Foundation; niekedy robíme výnimky. Rozhodnutie Free Software Foundation bude vedené dvomi cieľmi - zachovaním voľného šírenia všetkých odvodenín nášho slobodného softvéru a všeobecnou podporou zdieľania a opätovného využitia softvéru.

BEZ ZÁRUKY

9. PRETOŽE PROGRAM JE LICENCOVANÝ BEZPLATNE, NA PROGRAM SA NEVZŤAHUJE ŽIADNA ZÁRUKA, V MIERE POVOLENEJ ZÁKONOM. POKIAĽ NIE JE PÍSOMNE UVEDENÉ INAK, DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV ALEBO INÉ STRANY POSKYTUJÚ PROGRAM “TAK, AKO JE”, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ, ALEBO VYPLÝVAJÚCEJ, VRÁTANE, ALE NIE LEN, ZÁRUK O OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. POKIAĽ IDE O KVALITU A VÝKONNOSŤ PROGRAMU, JE VŠETKO RIZIKO NA VÁS. AK BY SA V PROGRAME PREJAVILI CHYBY, NÁKLADY NA POTREBNÚ ÚDRŽBU, OPRAVU, ČI NÁPRAVU SÚ ROVNAKO NA VÁS.

10. V ŽIADNOM PRÍPADE, S VÝNIMKOU TOHO, KEĎ TO VYŽADUJE PLATNÝ ZÁKON, ALEBO KEĎ TO BOLO PÍSOMNE ODSÚHLASENÉ, VÁM NEBUDE ŽIADNY Z DRŽITEĽOV AUTORSKÝCH PRÁV ANI ŽIADNA INÁ STRANA, KTORÁ SMIE UPRAVOVAŤ ČI ŠÍRIŤ PROGRAM V SÚLADE S PREDCHÁDZAJÚCIMI USTANOVENIAMI, ZODPOVEDAŤ ZA ŠKODY, VRÁTANE VŠETKÝCH VŠEOBECNÝCH, ŠPECIÁLNYCH, NÁHODNÝCH, ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH Z POUŽÍVANIA, ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ PROGRAM (VRÁTANE, ALE NIE LEN, STRATY ALEBO SKRESLENIA DÁT, ALEBO TRVALÝCH ŠKÔD SPÔSOBENÝCH VÁM ALEBO TRETÍM STRANÁM, ALEBO ZLYHANÍM FUNKCIE PROGRAMU V SÚČINNOSTI S INÝMI PROGRAMAMI), A TO AJ V PRÍPADE, ŽE TENTO DRŽITEĽ AUTORSKÝCH PRÁV, ALEBO INÁ STRANA, BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

KONIEC USTANOVENÍ A PODMIENOK

Ako uplatniť tieto ustanovenia na vaše nové programy

Ak vyviniete nový program, a chcete, aby bol verejnosti čo najviac k úžitku, najlepšie to dosiahnete tým, že ho prehlásite za slobodný softvér, ktorý môže ktokoľvek šíriť a meniť za podmienok tu uvedených.

Ak sa tak rozhodnete, pripojte k programu nasledovné údaje. Najbezpečnejším spôsobom je pripojiť údaje na začiatok každého súboru so zdrojovým kódom, čím sa najúčinnejšie poukáže na vylúčenie záruky. V každom súbore by potom mal byť prinajmenšom riadok s podpisom autora a odkazom na miesto, kde možno získať ostatné úplné údaje.

<jeden riadok s menom programu a krátkym popisom toho, čo robí>
Copyright (C) <rok> <meno autora>

Tento program je slobodný softvér: môžete ho šíriť a upravovať podľa ustanovení Všeobecnej verejnej licencie GNU (GNU General Public Licence), vydávanej nadáciou Free Software Foundation a to buď podľa 1. verzie tejto Licencie, alebo (podľa vášho uváženia) ktorejkoľvek neskoršej verzie.

Tento program je rozširovaný v nádeji, že bude užitočný, avšak BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. Neposkytujú sa ani odvodené záruky OBCHODOVATEĽNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. Ďalšie podrobnosti hľadajte vo Všeobecnej verejnej licencii GNU.

Kópiu Všeobecnej verejnej licencie GNU ste mali dostať spolu s týmto programom. Ak sa tak nestalo, napíšte na: Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Pripojte aj informáciu o tom, ako je možné sa s vami spojiť - elektronickou poštou alebo listom.

Pokiaľ je program interaktívny, zariaďte, aby sa pri štarte v interaktívnom móde vypísalo hlásenie podobné tomuto:

<program> Copyright (C) <rok> <meno autora>
<program> je ABSOLÚTNE BEZ ZÁRUKY; podrobnosti sa dozviete zadaním ’show w’.
Ide o slobodný softvér a jeho šírenie je za istých podmienok vítané; podrobnosti získate zadaním ’show c’.

Hypotetické povely ’show w’ a ’show c’ by mali zobraziť príslušné pasáže Všeobecnej verejnej licencie. Samozrejme, zodpovedajúce povely nemusia byť práve tieto, môžu to byť dokonca kliknutia myšou, alebo odkazy v menu - čokoľvek, čo sa vášmu programu hodí.

Mali by ste u svojho zamestnávateľa (ak pracujete ako programátor) alebo predstaviteľa vašej školy (ak nejakú navštevujete) vybaviť aj to, aby podpísal “zrieknutie sa autorských práv” k Programu. Tu je príklad ako:

<Názov firmy s.r.o.> sa zrieka distribučných a majetkových práv k programu <program> (ktorý robí to a to) napísaného <autorom>.

(podpis <autora>), <dátum> v <meste>
<autor>, <pozícia vo firme>

A to je k tomu všetko!


Právně závazný anglický originál této licence naleznete na stránkách nadace FSF: GNU General Public License (version 1).
Autor slovenského překladu této licence si přál zůstat v anonymitě.

Tento překlad můžete dále šířit za podmínek Creative Commons BY ND.
Našli jste v překladu pravopisnou, stylistickou či věcnou chybu? Dejte nám prosím vědět, ať ji můžeme opravit.