Výnimka pre GCC běhovou knihovnu verze 3.1


This is an unofficial translation of the GCC Runtime Library Exception into Slovak. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GCC Runtime Library Exception - only the original English text of the GCC Runtime Library Exception does that. However, we hope that this translation will help Slovak speakers understand the GCC Runtime Library Exception better.

Tento text je neoficiálním slovenským překladem Výjimky pro GCC běhovou knihovnu verze. Nebyl vydán nadací Free Software Foundation a tak právně neupravuje distribuční podmínky softwaru, který je licencován s Výjimkou pro GCC běhovou knihovnu verze. Právně závazný je pouze anglický originál výjimky pro GCC běhovou knihovnu. Doufáme ale, že překlad pomůže slovenským čtenářům lépe porozumět výjimce pro GCC běhovou knihovnu.


Verzia 3.1, 31. marec 2009

Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.

Každému je dovolené kopírovať a šíriť doslovné kópie tohto licenčného dokumentu, nie je povolená zmena znenia tohto dokumentu.

Táto výnimka pre GCC runtime knižnicu („výnimka“) predstavuje dodatočné povolenie podľa oddielu 7 licencie GNU General Public License, verzia 3 („GPLv3“). Vzťahuje sa na určitý súbor („runtime knižnica“), ktorý nesie zmienku umiestnenú vlastníkom autorských práv daného súboru, ktorá uvádza, že súbor sa riadi GPLv3 spoločne s touto výnimkou.

Keď používate GCC za účelom kompilácie programu, GCC môže so skompilovaným programom kombinovať časti určitých hlavičkových súborov GCC a runtime knižníc. Účelom tejto výnimky je povoliť pri kompilácii ne-GPL programov (vrátane programov na ktoré sa vzťahujú vlastnícke práva) použiť týmto spôsobom hlavičkové súbory a runtime knižnice, na ktoré sa vzťahuje táto výnimka.

0. Definície.

Súbor je „nezávislým modulom“ ak po procese kompilácie potrebuje runtime knižnicu na to, aby mohol byť spustený, alebo ak využíva rozhranie runtime knižnice, ale nie je žiadnym iným spôsobom vytvorený na báze runtime knižnice.

Pod pojmom „GCC“ sa rozumie verzia GNU Compiler Collection (pozn. prek.: sada prekladačov vytvorených v rámci projektu GNU), s úpravami alebo bez nich, ktorá sa riadi verziou 3 (alebo stanovenou neskoršou verziiou) licencie GNU General Public License (GPL) s možnosťou použitia akejkoľvek neskoršej verzie vydanej nadáciou FSF.

Pod pojmom „GPL-kompatibilný softvér“ sa rozumie softvér, ktorého podmienky šírenia, upravovania a použitia by dovolili kombináciu s GCC v súlade s licenciou GCC.

Termín „cieľový kód“ sa vzťahuje na výstup akéhokoľvek kompilátora pre skutočnú alebo virtuálnu architektúru procesora, v spustiteľnom formáte alebo taký výstup, ktorý je vhodný ako vstup pre assembler, zavádzač (loader), zostavovací program (linker) a/alebo pre fázu spustenia programu. Napriek tomu, cieľový kód nezahŕňa dáta v akomkoľvek formáte, ktoré sa využívajú ako medzireprezentácia kompilátora (pozn. prekl.: dátová štruktúra vytvorená zo vstupných dát do programu) alebo na jej vytvorenie.

„Proces kompilácie“ transformuje kód, ktorý je výlučne vyjadrený v takých jazykoch, ktoré nie su medzijazykmi a ktoré sú určené pre ľuďmi písaný kód a alebo Java Virtual Machine bajtový kód (byte code) do cieľového kódu. Preto je napríklad potrebné, aby použitie generátorov zdrojového kódu a preprocesorov bolo považované za súčasť procesu kompilácie, keďže sa výstup generátorov a preprocesorov môže rozumieť ako začiatok procesu kompilácie.

Proces kompilácie je “vyhovujúci“, ak bol vykonaný pomocou GCC a to samostatne alebo s iným GPL-kompatibilným softvérom, alebo ak je vykonaný bez použitia diela založeného na GCC. Napríklad použitie GPL-nekompatibilného softvéru na optimalizáciu GCC medzireprezentácie by nespĺňalo podmienky vyhovujúceho procesu kompilácie.

1. Udelenie dodatočného povolenia

Máte povolenie šíriť dielo cieľového kódu vytvorené kombináciou runtime knižnice s nezávislými modulmi, aj keby takéto šírenie za iných okolností porušilo podmienky GPLv3, za predpokladu, že celý cieľový kód bol vygenerovaný vyhovujúcim procesom kompilácie. Takto skombinované dielo môžete previesť za podmienok podľa Vášho výberu, za predpokladu, že budú konzistentné s licenciou nezávislého modulu.

2. Neoslabenie GCC Copyleft požiadaviek

Dostupnosť tejto výnimky so sebou neprináša žiadny všeobecný predpoklad, že softvér tretích strán nie je ovplyvnený "copyleft" požiadavkami licencie GCC.


Právně závazný anglický originál této výjimky naleznete na stránkách nadace FSF: GCC Runtime Library Exception (version 3.1).
Autor slovenského překladu této výjimky: neznámý.

Další čtení: Co je to copyleft?

Tento překlad můžete dále šířit za podmínek Creative Commons BY ND.
Našli jste v překladu pravopisnou, stylistickou či věcnou chybu? Dejte nám prosím vědět, ať ji můžeme opravit.