GNU Free Documentation License verze 1.3 (GNU FDL v1.3) – slovensky


This is an unofficial translation of the GNU Free Documentation License into Czech. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU FDL - only the original English text of the GNU FDL does that. However, we hope that this translation will help Czech speakers understand the GNU FDL better.

Toto je neoficiálny slovenský preklad GNU Free Documentation License. Tento preklad nebol uverejnený nadáciou Free Software Foundation a tak právne neupravuje distribučné podmienky dokumentov, ktoré sú licencované pod GNU FDL. Právne záväzný je len anglický originál GNU FDL. Dúfame však, že preklad pomôže Slovákom lepšie porozumieť GNU FDL.


Verze 1.3, 3. listopad 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.

Každému je dovolené kopírovať a šíriť doslovné kópie tohto licenčného dokumentu, nie je ale povolená zmena znenia tohto dokumentu.

0. PREAMBULA

Cieľom tejto licencie je zaistiť, aby bol návod na použitie, učebnica alebo iný funkčný a užitočný dokument „voľný“ v zmysle slobody: na zabezpečenie účinnej slobody kopírovať a redistribuovať daný dokument, so zmenami alebo bez nich, a to buď za účelom komerčného alebo nekomerčného využitia. Táto licencia zároveň umožňuje autorom a vydavateľom získať uznanie za svoju prácu, pričom ich zbavuje zodpovednosti za úpravy vykonané inými osobami.

Táto licencia je určitým druhom licencie „copyleft“, čo znamená, že diela odvodené od pôvodného dokumentu musia byť slobodné v rovnakom duchu. Dopĺňa licenciu GNU General Public License, ktorá je copyleft licenciou vytvorenou za účelom slobodného šírenia softvéru.

Túto licenciu sme navrhli s úmyslom využitia pre manuály pre slobodne šíriteľný softvér, pretože slobodne šíriteľný softvér si vyžaduje slobodne šíriteľnú dokumentáciu: slobodne šíriteľný program by mal obsahovať také manuály, ktoré poskytujú rovnaké slobody ako daný softvér. Táto licencia ale nie je obmedzená len na sotvérové manuály, môže byť použitá na akékoľvek textové dielo, bez ohľadu na jeho obsah alebo na to, či je alebo nie je vydané ako tlačená kniha. Túto licenciu odporúčame predovšetkým pre tie diela, ktoré sú určené na inštruktážne alebo referenčné účely.

1. PLATNOSŤ A DEFINÍCIE

Túto licenciu je možné uplatniť v prípade akéhokoľvek manuálu alebo iného diela na akómkoľvek médiu, ktoré obsahuje zmienku, ktorú naň umiestnil vlastník autorských práv, o tom, že dané dielo môže byť šírené na základe tejto licencie. Takáto zmienka dáva royalty-free licenciu (bezodplatná licencia), s celosvetovou, časovo neobmedzenou platnosťou, na využitie daného diela na základe podmienok stanovených v tejto licencii. Termín „dokument“, uvedený nižšie, sa vzťahuje na každý takýto manuál alebo dielo. Nadobúdateľom licencie môže byť ktokoľvek z verejnosti, ďalej tiež označovaný ako „vy“. Podmienky tejto licencie akceptujete, ak kopírujete, upravujete alebo šírite dielo spôsobom vyžadujúcim povolenie podľa autorského zákona.

„Upravená verzia“ dokumentu je každé dielo obsahujúce dokument alebo jeho časť, ktoré je doslovne alebo s úpravami skopírované a/alebo jeho preklad do iného jazyka.

„Sekundárnym oddielom“ sa nazýva príloha alebo úvodná časť dokumentu, ktorá sa zaoberá výlučne vzťahom medzi vydavateľmi alebo autormi dokumentu k jeho ústrednej téme (alebo s ňou súvisiacimi témami) a neobsahujúce nič, čo by sa týkalo priamo danej ústrednej témy dokumentu. (Napríklad ak je časť dokumentu učebnicou matematiky, „sekundárny oddiel“ nesmie vysvetľovať nič z matematiky.) Daný vzťah môže byť záležitosťou historického prepojenia s danou témou alebo s vecami s ním súvisiacimi, alebo tiež právneho, komerčného, filozofického, etického alebo politického postoja k nim.

„Invariantnými oddielmi“ nazývame určité sekundárne oddiely, ktorých názvy sú uvedené ako názvy invariantných oddielov, v zmienke, v ktorej sa píše, že dokument je vydaný na základe tejto licencie. Ak oddiel nevyhovuje vyššie uvedenej definícii sekundárneho oddielu, potom nie je dovolené, aby bol označený ako invariantný. Dokument môže obsahovať nula invariantných oddielov. Ak dokument neoznačuje žiadny invariantný oddiel, potom neobsahuje žiaden.

Pod pojmom „text obalu“ sa rozumejú určité krátke časti textu, zapísané ako „text na prednom obale“ alebo ako „text na zadnom obale“, v zmienke, v ktorej sa píše, že dokument je vydaný na základe tejto licencie. Text na prednom obale môže obsahovať najviac 5 slov a text na zadnom obale môže obsahovať najviac 25 slov.

Pod pojmom „transparentná“ kópia dokumentu sa rozumie kópia, ktorú môže prečítať stroj a ktorá je vyjadrená vo formáte, ktorého špecifikácia je dostupná širokej verejnosti, vhodná na jednoduché revidovanie dokumentu vo všeobecne použiteľných textových editoroch alebo (v prípade obrázkov pozostávajúcich z pixelov), v niektorých všeobecne použiteľných kresliacich programoch alebo (v prípade kresieb) v niektorých široko dostupných kresliacich editoroch a ktorá je vhodná na vkladanie do formátovačov textu alebo na automatickú konverziu do rôznach formátov vhodných na vkladanie do formátovačov textu. Kópia vytvorená v inak transparentnom formáte súboru, ktorého značkovanie alebo absencia značkovania, boli upravené tak, aby zmarili ďalšie úpravy čitateľmi alebo od nich odradili, nie je transparentná. Formát obrázku nie je považovaný za transparentný, ak je použitý pre významné množstvo textu. Kópia, ktorá nie je „transparentná“, sa nazýva „netransparentnou“.

Príkladmi vhodných formátov na transparentné kópie sú čistý ASCII bez značkovania, vstupný formát Texinfo, vstupný formát LaTeX, SGML alebo XML, využívajúce verejne dostupné DTD (definície typu dokumentu), jednoduchý HTML vyhovujúci štandardom, PostScript alebo PDF vytvorený tak, aby bol vhodný na úpravy ľuďmi. Príkladmi transparentných obrázkových formátov sú PNG, XCF a JPG. Netransparentné formáty sú chránené formáty, ktoré môžu byť čítané alebo editované iba chránenými textovými procesormi, SGML alebo XML, pre ktorých spracovanie nie sú všeobecne dostupné DTD a/alebo nástroje na spracovanie, a strojovo vygenerované HTML, PostScript alebo PDF, vytvorené niektorými textovými procesormi iba za účelom vygenerovania výstupu.

Pod pojmom „titulná strana“ sa v tlačenej knihe rozumie samotná titulná strana, plus také ďalšie strany, ktoré sú potrebné na to, aby v čitateľnej podobe uchovávali materiál, ktorý táto licencia vyžaduje, aby sa objavil na titulnej strane. Pre diela vo formátoch, ktoré nemajú titulnú stranu ako takú, sa pojmom „titulná strana“ rozumie text, umiestnený v blízkosti najvýraznejšieho výskytu názvu diela, nachádzajúcom sa pred začiatkom tela textu.

„Vydavateľom“ sa rozumie akákoľvek osoba alebo entita, ktorá kópie dokumentu distribuuje verejnosti.

Oddielom „nazývaným XYZ“ sa rozumie pomenovaná podčasť dokumentu, ktorej názov je práve XYZ alebo obsahuje XYZ v zátvorkách za textom, ktorý je prekladom XYZ do iného jazyka. (V tomto texte XYZ znamená názov konkrétneho oddielu, spomenutého nižšie ako napríklad „Poďakovanie“, „Venovanie“, „Osvedčenie“, alebo „História“.) Pojmom „zachovanie názvu“ takéhoto oddielu keď upravujete dokument, znamená, že podľa tejto definície oddiel zostane „nazývaný XYZ“.

Vedľa upozornenia, ktoré uvádza, že sa táto licencia uplatňuje na daný dokument, môže dokument obsahovať vyhlásenie o neposkytnutí záruky. Tieto vyhlásenia o neposkytnutí záruky sa považujú za zahrnuté v tejto licencii odkazom, ale len čo sa týka zrieknutia sa záruk: akýkoľvek iný dôsledok, ktoré tieto vyhlásenia o neposkytnutí záruky môžu mať, je neplatný a nemá žiadny účinok na znenie tejto licencie.

2. DOSLOVNÉ KOPÍROVANIE

Môžete kopírovať alebo šíriť dokument na akomkoľvek médiu, komerčne alebo nekomerčne, za predpokladu, že táto licencia, zmienky o autorských právach a upozornenie o licencii, ktoré hovorí, že táto licencia sa vzťahuje na daný dokument, sú reprodukované vo všetkých kópiách a že ste Vy nepridali žiadne ďalšie podmienky k podmienkam tejto licencie. Nemôžete použiť žiadne technické prostriedky na zamedzenie alebo regulovanie čítania alebo ďalšieho kopírovania kópií, ktoré ste vytvorili alebo šírili. Avšak môžete prijímať kompenzáciu výmenou za kópie. Ak distribuujete veľké množstvo kópií, musíte sa zároveň riadiť podmienkami uvedenými v oddiele 3.

Môžete tiež požičať kópie, za rovnakých podmienok uvedených vyššie a môžete tiež kópie verejne vystavovať.

3. KOPÍROVANIE VO VÄČŠÍCH MNOŽSTVÁCH

Ak vydávate tlačené kópie (alebo kópie na médiu, ktoré má obvykle potlačený obal) dokumentu, v množstve väčšom ako 100 kusov a upozornenie o licencii dokumentu vyžaduje texty na obale, musíte kópie dodať v obaloch, ktoré obsahujú, zreteľne a čitateľne, všetky nasledujúce texty na obale: „Texty predného obalu“ sú umiestnené na prednom obale a „texty zadného obalu“ sú umiestnené na zadnom obale. Obidva obaly musia zároveň zreteľne a čitateľne označiť Vás ako vydavateľa týchto kópií. Predný obal musí obsahovať plný názov, pričom všetky slová v názve musia byť rovnako výrazné a viditeľné. Na obaly môžete pridať a doplniť iný materiál. Kopírovanie so zmenami týkajúcimi sa výlučne obalov môže byť v ostatných súvislostiach považované za doslovné kopírovanie, za predpokladu že sa zmeny netýkajú názvu dokumentu a spĺňajú tieto podmienky.

Ak sú texty určené na ktorýkoľvek z obalov príliš rozsiahle z hľadiska čitateľnosti, mali by ste prvú časť textov uviesť na daný obal (v primeranom rozsahu) a pokračovať so zvyškom na vedľajších stranách.

Ak vydáte alebo distribuujete netransparentné kópie dokumentu v počte viac ako 100 kusov, musíte buď zahrnúť strojom čitateľnú transparentnú kópiu ku každej netransparentnej kópii, alebo uviesť na každej netransparentnej kópii (alebo s každou takou kópiou), umiestnenie v počítačovej sieti, kde môže široká verejnosť využívajúca sieť, mať prístup na stiahnutie kompletnej transparentnej kópie dokumentu pomocou sieťových protokolov založených na verejných štandardoch a to bez akéhokoľvek pridaného materiálu. Ak využijete druhú možnosť, musíte na začiatku distribuovania značného množstva netransparentných kópií prezieravo zabezpečiť, aby zostala daná transparentná kópia dostupnou na uvedenej adrese minimálne jeden rok od dátumu poslednej distribúcie netransparentnej kópie (priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov či maloobchodníkov) danej verzie verejnosti.

Pred tým, ako začnete šíriť akékoľvek väčšie množstvá kópií sa odporúča, ale nie je nevyhnutné, aby ste kontaktovali autorov dokumentu v dostatočnom predstihu, čím im dáte možnosť poskytnúť Vám upravenú verziu dokumentu.

4. ÚPRAVY

Môžete kopírovať a distribuovať upravenú verziu dokumentu na základe horeuvedených oddielov 2 a 3, za predpokladu, že upravenú verziu vydáte na základe práve tejto licencie, pričom upravená verzia bude plniť úlohu dokumentu, z čoho vyplýva právo na licencovanie, distrubúciu a úpravy upravenej verzie kýmkoľvek, kto vlastní jej kópiu. Navyše ste povinní vykonať v upravenej verzii nasledujúce opatrenia:

 • A. Na titulnej strane (a na obale, ak je použitý) použiť názov, ktorý je odlišný od názvu pôvodného dokumentu a od tých názvov, ktoré boli použité pri predchádzajúcich verziách (ktoré, ak existovali, mali by byť uvedené v dokumente v oddiele „História“). Môžete použiť rovnaký názov ako bol použitý pri predchádzajúcej verzii, v prípade, ak Vám dá vydavateľ predchádzajúcej verzie na toto povolenie.
 • B. Na titulnej strane uviesť ako autorov jednu, prípadne viacej osôb alebo entít, zodpovedných za autorstvo zmien v upravenej verzii, spoločne s najmenej piatimi hlavnými autormi dokumentu (všetkými autormi ak je ich menej ako päť), pokiaľ Vás od tejto požiadavky neoslobodia.
 • B. Na titulnej strane uviesť ako autorov jednu, prípadne viacej osôb alebo entít, zodpovedných za autorstvo zmien v upravenej verzii, spoločne s najmenej piatimi hlavnými autormi dokumentu (všetkými autormi ak je ich menej ako päť), pokiaľ Vás od tejto požiadavky neoslobodia.
 • C. Na titulnej strane uviesť ako vydavateľa meno vydavateľa upravenej vezie.
 • D. Zachovať všetky zmienky o autorských právach dokumentu.
 • E. Pridať primeranú zmienku o autorských právach vzťahujúcich sa na Vaše úpravy k ostatným zmienkam o autorských právach.
 • F. Hneď za zmienky o autorských právach zahrnúť zmienku o licencii, ktorá udeľuje verejné povolenie používať upravenú verziu na základe podmienok tejto licencie, v takej forme, ako sa uvádza v nižšie uvedenom dodatku k tejto licencii.
 • G. V tejto zmienke o licencii zachovať úplný zoznam invariantných oddielov a vyžadovaných textov obalu uvedených v zmienke o licencii pre daný dokument.
 • H. Pripojiť nezmenenú kópiu tejto licencie.
 • I. Zachovať časť s názvom „História“, zachovať jej názov a pripojiť k nemu položku obsahujúcu minimálne názov, rok, nových autorov a vydavateľa upravenej verzie v súlade s textom uvedeným na titulnej strane. Ak v dokumente nie je oddiel s názvom „História“, vytvoriť takýto oddiel a uviesť názov, rok, autorov a vydavateľa dokumentu v súlade s textom uvedeným na titulnej strane, potom pridať popis modifikovanej verzie tak, ako je uvedené v predchádzajúcej vete.
 • J. Zachovať adresu v sieti, ak je uvedená, umožňujúcu verejný prístup k transparentnej kópii dokumentu a rovnako sieťové adresy predchádzajúcich verzií, ktoré sú uvedené v dokumente a na ktorých je daný dokument založený. Tie môžu byť uvedené v oddiele „História“. Môžete vynechať sieťovú adresu diela, ktoré bolo vydané najmenej štyri roky pred samotným dokumentom alebo ak pôvodný vydavateľ verzie, na ktorú dokument odkazuje, s tým súhlasí.
 • K. V akýchkoľvek oddieloch s názvom „Poďakovanie“ alebo „Venovanie“, zachovať názov týchto oddielov a podstatu a tón každého poďakovania a/alebo venovania prispievateľom.
 • L. Zachovať všetky invariantné oddiely dokumentu, s nezmeneným textom a názvami. Čísla oddielov alebo ich ekvivalenty nie sú považované za súčasť názvov oddielov.
 • M. Vymazať všetky oddiely označené ako „Osvedčenie“. Takýto oddiel nemôže byť zahrnutý v upravenej verzii.
 • N. Nemeniť názov žiadneho z existujúcich oddielov na „Osvedčenie“ alebo tak, aby bol v konflikte s názvom akéhokoľvek invariantného oddielu.
 • O. Zachovať akékoľvek vyhlásenie o neposkytnutí záruky.

Ak upravená verzia obsahuje nové úvodné oddiely alebo prílohy, ktoré môžu byť považované za sekundárne oddiely a ktoré neobsahujú žiadny materiál skopírovaný z dokumentu, môžete podľa vlastného uváženia označiť niektoré alebo všetky takéto oddiely ako invariantné. V takomto prípade pridajte ich názvy do zoznamu invariantných oddielov v zmienke o licencii v modifikovanej verzii. Tieto názvy sa musia líšiť od názvov ostatných oddielov.

Môžete pridať oddiel s názvom „Osvedčenie“, ak ten obsahuje výlučne osvedčenie danej upravenej verzie rôznymi stranami – napríklad vyhlásenie o recenzii alebo to, že text bol schválený organizáciou ako smerodajná definícia štandardu.

K zoznamu textov obalu v upravenej verzii môžete pridať pasáž pozostávajúcu z najviac päť slov ako text predného obalu a pasáž z najviac 25 slov ako text zadného obalu. Akákoľvek entita môže uskutočniť pridanie (alebo zabezpečiť pridanie) iba jednej pasáže ako text predného obalu a jednej pasáže ako text zadného obalu. Ak dokument už obsahuje text obalu na tom istom obale, ktorý bol predtým pridaný Vami alebo ktorého pridanie bolo uskutočnené rovnakou entitou, v ktorej mene konáte, nemôžete pridať ďalší text, ale môžete nahradiť pôvodný text obalu po výslovnom súhlase predchádzajúceho vydavateľa, ktorý pôvodný text pridal.

Autor(i) a vydavateľ(ia) dokumentu na základe tejto licencie nedávajú povolenie použiť ich mená na účely propagácie, tvrdenia alebo implikovania, že ktorákoľvek upravená verzia dostala ich osvedčenie.

5. KOMBINOVANIE DOKUMENTOV

Dokument môžete kombinovať s iným dokumentom, vydaným pod touto licenciou, na základe podmienok definovaných vo vyššie uvedenom oddiele 4 pre upravené verzie, za predpokladu, že v skombinovanom dokumente uvediete všetky invariantné oddiely všetkých pôvodných dokumentov, v nezmenenej podobe a že ich všetky vymenujete ako invariantné oddiely v zmienke o licencii kombinovaného diela a za predpokladu, že zachováte všetky vyhlásenia o neposkytnutí záruky.

Kombinované dielo má obsahovať iba jednú kópiu tejto licencie a viacnásobné zhodné invariantné oddiely môžu byť nahradené jednou kópiou. V prípade existencie viacerých invariantných oddielov s rovnakým názvom ale rôznym obsahom, vytvorte jedinečný názov pre každú sekciu tým, že na jej koniec v zátvorkách pridáte meno pôvodného autora alebo vydavateľa daného oddielu, ak je ten známy, alebo ak známy nie je, pridáte jedinečné číslo. Vykonajte rovnakú úpravu názvov oddielov v zozname invariantných oddielov v zmienke o licencii kombinovaného diela.

V kombinovanom diele musíte skombinovať všetky oddiely s názvom „História“ v rôznych pôvodných dokumentoch tak, že vytvoríte jeden oddiel s názvom „História“; podobným spôsobom skombinujte všetky oddiely s názvom „Poďakovanie“ a všetky oddiely s názvom „Venovanie“. Všetky oddiely s názvom „Osvedčenie“ musia byť vymazané.

6. SÚBOR DOKUMENTOV

Môžete vytvoriť súbor, pozostávajúci z dokumentu a iných dokumentov, ktoré boli vydané podľa tejto licencie a nahradiť jednotlivé kópie tejto licencie v rôznych dokumentoch súboru jednou kópiu tejto licencie, ktorá bude zahrnutá v súbore, za predpokladu, že budú pre jednotlivé dokumenty dodržané všetky ostatné pravidlá pre doslovné kopírovanie stanovené v tejto licencii.

Z takéhoto súboru môžete vyňať jeden dokument a individuálne ho distribuovať podľa tejto licencie za predpokladu, že do vyňatého dokumentu vložíte kópiu tejto licencie a že splníte všetky ostatné podmienky tejto licencie týkajúce sa doslovného kopírovania daného dokumentu.

7. ZLÚČENIE S NEZÁVISLÝMI DIELAMI

Spojenie dokumentu alebo jeho odvodenín s ostatnými samostatnými a nezávislými dokumentmi alebo dielami do jedného, alebo na jednotku dátového nosiča alebo distribučného média, sa nazýva „zlúčením“ ak sa autorské práva vyplývajúce z daného spojeného dokumentu nepoužijú na obmedzenie práv používateľov spojeného dokumentu nad rámec toho, čo dovoľujú jednotlivé diela. Keď je dokument súčasťou zlúčeného dokumentu, táto licencia neplatí pre tie ostatné diela v zlúčenom dokumente, ktoré nie sú odvodenými dielami daného dokumentu.

Ak sa požiadavka z oddielu 3, týkajúca sa textu obalu, týka týchto kópií dokumentu, tak v prípade, že dokument predstavuje viac ako polovicu celého zlúčeného dokumentu, môže byť text obalu daného dokumentu umiestnený na obaly, ktoré držia dokument pohromade, alebo na elektronický ekvivalent obalov, ak ide o dokument v elektronickej forme. V ostatných prípadoch sa musia texty objaviť na tlačenom obale, ktorý celý zlúčený dokument drží pohromade.

8. PREKLAD

Preklad je považovaný za druh úpravy, takže môžete distribuovať preklady daného dokumentu na základe podmienok uvedených v oddiele 4. Nahradenie invariantných oddielov ich prekladmi si vyžaduje špeciálne povolenie od vlastníkov ich autorských práv, ale k originálnym verziám týchto invariantných oddielov môžete pridať niektoré alebo všetky preklady týchto oddielov. Môžete v dokumente uviesť preklad tejto licencie, všetkých zmienok o licenciách a všetky vyhlásenia o neposkytnutí záruky, za predpokladu, že zároveň uvediete originálnu anglickú verziu tejto licencie a originálne verzie týchto zmienok a vyhlásení. V prípade rozdielov vo význame medzi prekladom a originálnou verziu tejto licencie, alebo zmienky, či vyhlásenia, je záväzná originálna verzia.

Ak má oddiel dokumentu názov „Poďakovanie“, „Venovanie“ alebo „História“, požiadavka (z oddielu 4) na zachovanie názvu (oddiel 1) si bude spravidla vyžadovať zmenu aktuálneho názvu.

9. UKONČENIE PLATNOSTI

Nesmiete kopírovať, upravovať, udeľovať sublicenciu alebo distribuovať dokument iným spôsobom ako výslovne podľa tejto licencie. Akýkoľvek iný pokus kopírovať, upravovať, udeľovať sublicenciu alebo distribuovať dokument je neplatný a automaticky Vás zbaví práv vyplývajúcich z tejto licencie.

Avšak v prípade, že prestanete porušovať túto licenciu, potom je Vaša licencia od daného držiteľa autorských práv obnovená (a) dočasne, (po dobu) pokiaľ Vám držiteľ autorských práv explicitne a s konečnou platnosťou neukončí platnosť Vašej licencie a (b) permanentne, ak Vám držiteľ autorských práv neoznámi porušenie prirodzenými prostriedkami pred uplynutím 60 dní od skončenia porušovania tejto licencie.

Vaša licencia je od daného držiteľa vlastníckych práv obnovená permanentne aj v prípade, že Vás vlastník autorských práv upozorní na porušenie primeranými prostriedkami a zároveň je toto prvý prípad upozornenia na porušenie tejto licencie (pre akékoľvek dielo) od daného držiteľa autorských práv a ak odstránite porušenie pred uplynutím 30 dní od prijatia upozornenia

Ukončenie platnosti Vašich práv na základe tohto oddielu neukončuje licencie strán, ktoré od Vás dostali kópie alebo práva na základe tejto licencie. Ak boli Vaše práva ukončené a neboli permanentne obnovené, prijatie čiastočnej alebo úplnej kópie toho istého materiálu Vám nedáva žiadne práva na jeho používanie.

10. BUDÚCE ÚPRAVY TEJTO LICENCIE

Free Software Foundation môže z času na čas vydať upravené a/alebo nové verzie licencie GNU Free Documentation License. Nové verzie budú svojou myšlienkou podobné súčasnej verzii, ale v niektorých detailoch sa kvôli riešeniu nových problémov či záujmov môžu líšiť. Viď http://www.gnu.org/copyleft/.

Každej verzii licencie je pridelené unikátne číslo verzie. Ak dokument uvádza, že podlieha niektorej konkrétnej očíslovanej verzii tejto licencie, prípadne „všetkým neskorším verziám“, máte možnosť riadiť sa buď podmienkami uvedenej verzie alebo akejkoľvek neskoršej verzie, ktorá bola vydaná (nie však ako návrh) nadáciou Free Software Foundation. Ak dokument nešpecifikuje číslo verzie tejto licencie, môžete si vybrať akúkoľvek verziu tejto licencie, ktorá bola kedykoľvek vydaná (nie však ako návrh) nadáciou Free Software Foundation. Ak dokument stanovuje, že o tom, ktoré budúce verzie tejto licencie môžu byť použité, rozhodne zástupca, verejné vyhlásenie daného zástupcu o akceptácii ktorejkoľvek verzie Vám dáva trvalé oprávnenie vybrať pre dokument danú verziu licencie.

11. OPÄTOVNÉ UDEĽOVANIE LICENCIE

„Massive Multiauthor Collaboration Site“ (alebo „MMC Site“ resp. v preklade „MMC stránka“ alebo „stránka vytváraná v spolupráci veľkého množstva autorov“) znamená akýkoľvek World Wide Web server, ktorý vydáva diela, ktoré môžu podliehať autorským právam a zároveň pre kohokoľvek poskytuje významné možnosti pre upravovanie týchto diel. Príkladom takéhoto servera je verejné „wiki“, ktoré môže ktokoľvek upravovať. „Massive Multiauthor Collaboration“ (alebo „MMC“ resp. v preklade „spolupráca veľkého množstva autorov“), ktorá sa nachádza na stránke, znamená akýkoľvek súbor diel vydaných na MMC stránke, ktoré môžu podliehať autorským právam.

„CC-BY-SA“ sa myslí licencia „Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0“ vydaná neziskovou organizáciou Creative Commons Corporation so sídlom v San Franciscu v Californii a taktiež budúce „copyleft“ verzie tejto licencie vydané touto organizáciou.

Pojmom „začleniť“ sa myslí vydanie alebo opätovné vydanie celého dokumentu alebo jeho časti, ako súčasť iného dokumentu.

MMC je „spôsobilý na opätovné udelenie licencie“ ak je licenciovaný na základe tejto licencie a ak všetky diela, ktoré boli najprv publikované na základe tejto licencie niekde inde ako na tomto MMC a ktoré boli následne v celku alebo v časti začlenené do MMC, (1) nemali žiadny text obalu alebo invariantné oddiely a (2) boli začlenené pred 1. novembrom 2008.

Prevádzkovateľ MMC stránky môže znova publikovať MMC obsiahnutý na stránke podľa licencie „CC-BY-SA“ na tej istej stránke kedykoľvek pred 1. augustom 2009 za predpokladu, že MMC je spôsobilý na opätovné udelenie licencie.

DODATEK: Ako použiť túto licenciu pre Vaše dokumenty

Pre použitie tejto licencie v dokumentoch, ktoré ste napísali, vložte kópiu licencie do dokumentu a na titulnej strane uveďte nasledujúce zmienky o autorských právach a licencii:

Copyright (C) ROK VAŠE MENO.
Kopírovanie, distribuovanie a/alebo úprava tohto dokumentu je povolené v súlade s licenciou Free Documentation License, verzia 1.3 alebo akoukoľvek neskoršou verziou zverejnenou nadáciou Free Software Foundation, bez žiadnych invariantných oddielov, textov predného obalu a textov zadného obalu. Kópia licencie je zahrnutá v oddiele s názvom „GNU Free Documentation License“.

Ak máte invariantné oddiely, texty predného obalu a texty zadného obalu, nahraďte znenie „bez ... obalu.“ za:

s týmito invariantnými oddielmi ZOZNAM ICH NÁZVOV, s týmito textami predného obalu ZOZNAM a s týmito textami zadného obalu ZOZNAM.

Ak máte invariantné oddiely bez textov obalu, alebo nejakú inú kombináciu týchto troch možností, skombinujte tieto dve alternatívy tak, aby vyhovovali situácii.

Ak Váš dokument obsahuje nezanedbateľné ukážky programového kódu, navrhujeme vydať tieto ukážky paralelne podľa Vami zvolenej licencie pre slobodne šíriteľný softvér pre účely povolenia slobodného šírenia tohto softvéru, napríklad podľa licencie GNU General Public License.


Právně závazný anglický originál této licence naleznete na stránkách nadace FSF: GNU Free Documentation License (version 1.3).
Autor slovenského překladu této licence: neznámý, verzi 1.2 naleznete na http://korpus.juls.savba.sk/gfdl.html

Tento překlad můžete dále šířit za podmínek Creative Commons BY ND.
Našli jste v překladu pravopisnou, stylistickou či věcnou chybu? Dejte nám prosím vědět, ať ji můžeme opravit.