Výnimka Autoconf configure skriptu verze 3.0


This is an unofficial translation of the Autoconf Configure Script Exception into Slovak. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU FDL - only the original English text of the Autoconf Configure Script Exception does that. However, we hope that this translation will help Czech speakers understand the Autoconf Configure Script Exception.

Tento text je neoficiálním slovenským překladem Výjimky Autoconf configure skriptu. Nebyl vydán nadací Free Software Foundation a tak právně neupravuje distribuční podmínky softwaru, který je licencován s touto výjimkou. Právně závazný je pouze anglický originál Výjimky Autoconf configure skriptu. Doufáme ale, že překlad pomůže slovenskýmc čtenářům lépe porozumět Výjimce Autoconf configure skriptu.


Verzia 3.0, 18. august 2009

Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.

Každému je dovolené kopírovať a šíriť doslovné kópie tohto licenčného dokumentu, nie je povolená zmena znenia tohto dokumentu.

Táto výnimka predstavuje dodatočné povolenie podľa oddielu 7 licencie GNU General Public License, verzia 3 („GPLv3“). Vzťahuje sa na určitý súbor, ktorý nesie zmienku umiestnenú vlastníkom autorských práv daného súboru, ktorá uvádza, že súbor sa riadi GPLv3 spoločne s touto výnimkou.

Účelom tejto výnimky je dovoliť distribúciu typického výstupu z nástroja Autoconf za podmienok podľa výberu prijímateľa (vrátane tých výstupov, na ktoré sa vzťahujú vlastnícke práva).

0. Definície.

Pojmom „chránený kód“ sa rozumie zdrojový alebo objektový kód takej verzie nástroja Autoconf, ktorá je chráneným dielom podľa tejto licencie.

„Normálne kopírovaným kódom“ pre verziu nástroja Autoconf sa myslia všetky časti jeho chráneného kódu, ktoré môže daná verzia kopírovať z jeho kódu (nie z jeho vstupného súboru) do jeho minimálne dlhého, neladeného výstupu, bez zanechania stôp.

„Nevyhovujúcim kódom“ je chránený kód, tkorý nie je normálne kopírovaným kódom.

1. Udelenie dodatočného povolenia

Máte povolenie šíriť výstup z nástroja Autoconf, aj keby takéto šírenie za iných okolností porušilo podmienky GPLv3. Avšak ak úpravou nástroja Autoconf vznikne akýkoľvek nevyhovujúci kód verzie, ktorú ste dostali za účelom tvorby normálne kopírovaného kódu Vašej upravenej verzie, potom sa pre výsledné chránené dielo táto výnimka stane neplatnou. Ak prevediete takéto výsledné chránené dielo, musíte odstrániť túto výnimku v súlade s druhým paragrafom oddielu 7 licencie GPLv3.

2. Neoslabenie Autoconf Copyleft požiadaviek

Dostupnosť tejto výnimky so sebou neprináša žiadny všeobecný predpoklad, že softvér tretích strán nie je ovplyvnený "copyleft" požiadavkami licencie nástroja Autoconf.


Právně závazný anglický originál této výjimky naleznete na stránkách nadace FSF: Autoconf Configure Script Exception (version 3.0).
Autor slovenského překladu této výjimky: neznámý.

Další čtení: Co je to copyleft?

Tento překlad můžete dále šířit za podmínek Creative Commons BY ND.
Našli jste v překladu pravopisnou, stylistickou či věcnou chybu? Dejte nám prosím vědět, ať ji můžeme opravit.