Výjimka pro GCC běhovou knihovnu verze 3.1


This is an unofficial translation of the GCC Runtime Library Exception into Czech. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GCC Runtime Library Exception - only the original English text of the GCC Runtime Library Exception does that. However, we hope that this translation will help Czech speakers understand the GCC Runtime Library Exception better.

Tento text je neoficiálním českým překladem Výjimky pro GCC běhovou knihovnu verze. Nebyl vydán nadací Free Software Foundation a tak právně neupravuje distribuční podmínky softwaru, který je licencován s Výjimkou pro GCC běhovou knihovnu verze. Právně závazný je pouze anglický originál výjimky pro GCC běhovou knihovnu. Doufáme ale, že překlad pomůže českým čtenářům lépe porozumět výjimce pro GCC běhovou knihovnu.


Verze 3.1, 31. březen 2009

Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.

Každému je dovoleno kopírovat a šířit doslovné kopie tohoto licenčního dokumentu, není však povolená změna znění tohoto dokumentu.

Tato výjimka pro GCC runtime knihovnu („výjimka“) představuje dodatečné povolení podle oddílu 7 licence GNU General Public License, verze 3 („GPLv3“). Vztahuje se na určitý soubor („runtime knihovna“), který nese zmínku umístněnou vlastníkem autorských práv daného souboru, která uvádí, že soubor se řídí GPLv3 společně s touto výjimkou.

Když používáte GCC za účelem kompilace programu, GCC může se zkompilovaným programem kombinovat části určitých hlavičkových souborů GCC a runtime knihoven. Účelem této výjimky je povolit při kompilaci ne-GPL programů (včetně programů, na které se vztahují vlastnická práva) použít tímto způsobem hlavičkové soubory a runtime knihovny, na které se vztahuje tato výjimka.

0. Definice

Soubor je „nezávislým modulem“, jestliže po procesu kompilace potřebuje runtime knihovnu na to, aby mohl být spuštěn, nebo jestli využívá rozhraní runtime knihovny, ale není žádným jiným způsobem vytvořený na bázi runtime knihovny.

Pod pojmem „GCC“ se rozumí verze GNU Compiler Collection (pozn. překl.: sada překladačů vytvořených v rámci projektu GNU), s úpravami nebo bez nich, která se řídí verzí 3 (nebo stanovenou pozdější verzí) licence GNU General Public License (GPL) s možností použití jakékoli pozdější verze vydanou nadací FSF.

Pod pojmem „GPL-kompatibilní software“ se rozumí software, kterého podmínky šíření, upravování a použití by dovolily kombinaci s GCC v souladu s licencí GCC.

Termín „cílový kód“ se vztahuje na výstup jakéhokoli kompilátoru pro skutečnou nebo virtuální architekturu procesoru, ve spustitelném formátu nebo takový výstup, který je vhodný jako vstup pro assembler, zavaděč (loader), sestavovací program (linker) a/nebo pro fázi spuštění programu. Navzdory tomu, cílový kód nezahrnuje data v jakémkoli formátu. která se využívají jako mezireprezentace kompilátoru (pozn. překl.: datová struktura vytvořená ze vstupních dat do programu) nebo na její vytvoření.

„Proces kompilace“ transformuje kód, který je výlučně vyjádřen v takových jazycích, které nejsou mezijazyky a které jsou určené pro lidmi psaný kód Java Virtual Machine bajtový kód (byte code) do cílového kódu. Proto je například potřebné, aby použití generátorů zdrojového kódu a preprocesorů bylo považované za součást procesu kompilace, protože se výstup generátorů a preprocesorů může chápat jako začátek procesu kompilace.

Proces kompilace je „vyhovující“, jestliže byl vykonán pomocí GCC a to samostatně nebo s jiným GPL-kompatibilním softwarem, nebo jestliže je vykonán bez použití díla založeného na GCC. Například použití GPL-nekompatibilního softwaru na optimalizaci GCC mezireprezentace by nesplňovalo podmínky vyhovujícího procesu kompilace.

1. Udělení dodatečného povolení

Máte povolení šířit dílo cílového kódu vytvořeného kombinací runtime knihovny s nezávislými moduly, i kdyby takové šíření za jiných okolností porušilo podmínky GPLv3, za předpokladu, že celý cílový kód byl vygenerovaný vyhovujícím procesorem kompilace. Takto zkombinované dílo můžete převést za podmínek podle Vašeho výběru, za předpokladu, že budou konzistentní s licencí nezávislého modulu.

2. Neoslabení GCC Copyleftového požadaveku

Dostupnost této výjimky sebou nepřináší žádný všeobecný předpoklad, že software třetích stran není ovlivněn copyleftovými požadavky licence GCC.


Právně závazný anglický originál této výjimky naleznete na stránkách nadace FSF: GCC Runtime Library Exception (version 3.1).
Autor českého překladu této výjimky: neznámý, editor: František Kučera.

Další čtení: Co je to copyleft?

Tento překlad můžete dále šířit za podmínek Creative Commons BY ND.
Našli jste v překladu pravopisnou, stylistickou či věcnou chybu? Dejte nám prosím vědět, ať ji můžeme opravit.